Fizyoloji ve Toksikoloji

Fizyoloji ve Toksikoloji Bölümü tarımsal alanlarda zararlı böcek, akar ve fungus türlerinin pestisitlere karşı direnç durumlarının belirlenmesi ve bitki koruma ürünlerinin bitkilerde ve bitkisel ürünlerde, sularda, toprakta kalıntılarının tespit edilmesi yönünde çalışmalar yürütür. Yürütülen araştırmalarda, ekonomik öneme sahip olan zararlı türlere karşı kullanılan pestisitlerin direnç durumları biyoassay, biyokimyasal ve moleküler yöntemler kullanılarak incelenmektedir. Çalışma konularında TUBİTAK ve üniversite destekli projeler yürütülmektedir.
Bununla birlikte,
·       İşlenmiş tarım ürünlerinde işlemenin kalıntı üzerine etkisinin belirlenmesi, sularda ve toprakta kalıntı durumlarının ortaya konması konularında projeler yürütür.
·       Bakanlığımızın Bitki Koruma Ürünlerini Ruhsatlandırma Komisyonu'nda, bitki koruma ürünlerinin toksikolojisi, kalıntısı, eko toksikolojisi, toprak-su-havadaki davranışları ve uygulayıcıya etkileri bölümümüz tarafından incelenmekte, insan ve çevre sağlığı açısından riskleri değerlendirir.
·       Pestisitlerin ruhsatına esas olarak Aphis gossypii, A. pomi, A. punicae, Eurygaster spp., Helicoverpa armigera, Leptinotarsa decemlineata, Myzus. persicae, Trialloridies vaporariorum, Tuta absoluta, Panonychus citri, P. ulmi, Tetranychus cinnabarinus, T. urticae, T. viennensis zararlıları için ülkemize yeni girecek pestisitlere karşı başlangıç toksisitelerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapar.
·       Depo zararlılarında fosfin direnci çalışmaları kapsamında Alüminyum veya Magnezyum fosfid tabletlerinin, fosfin gaz çıkış yoğunluğu ve süresi tespit analizleri yapar.
·       Bitki veya toprağın pestisitle bulaşık olup olmadığının tespitine yönelik kalıntı analizleri yapar.
·       Hizmet içi eğitim programları kapsamında "Bitki Koruma Ürünlerinin İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri" , "Zararlılarda Bitki Koruma Ürünlerine Karşı Gelişen Direnç”, "Pestisitlerin Kalıntısı", “Tarım işletmelerinde tehlikeli maddeler, riskler ve önleyici yaklaşımlar” konularında eğitimler verir.
·       Türkiye’de halk sağlığını tehdit eden zararlılar ve bu zararlıların mücadelesinde kullanılan Biyosidal ürünlerin kullanımı ile toksikolojisi ve ekotoksikolojisi konusunda kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık yapar.
Bölüm çalışmalarımızda zararlı organizmaların pestisitlere karşı direnç tespiti, izlenmesi ile direnç yönetimine yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve bitkisel ürünlerdeki pestisit kalıntılarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılarak sürdürülebilir pestisit kullanımı hedeflenmektedir.''