Toprak ve Su Kaynakları

Toprak ve su kaynakları ile ilgili bütün araştırma ve geliştirme çalışmaları yanı sıra bölüme ait arazilerde üretim ve bakım çalışmalarının yürütülmesini sağlamak görevlerimiz arasında yer almaktadır. Kurak bölgelerdeki tarımsal üretim riskini azaltmak için toprak rutubetinin yerinde muhafazası için yöntemler geliştirilmesi, erozyon etkilerinden korunmak için ekonomik, uygulanabilir ve kabul edilebilir toprak muhafaza yöntemlerinin belirlenmesi, sulama-drenaj sistem ve şebekelerinin projelenmesi, tuzluluk ve sodyumluluktan etkilenmiş arazilerin tarımsal üretim amacıyla ıslah edilmesi, ülke ekonomisine doğal kaynakların yeri ve ekonomik yararlarının ortaya konulması görev ve sorumluluk alanlarımız içinde yer almaktadır.


İklim Değişikliği ve Havza Yönetimi Birimi Görev Tanımı:

Kurak bölgelerdeki tarımsal üretim riskini azaltmak için toprak rutubetinin yerinde muhafazasına yönelik yöntemler geliştirilmesi, toprak ve su kaynaklarını erozyon etkilerinden korumak için ekonomik, uygulanabilir ve kabul edilebilir toprak muhafaza yöntemlerinin belirlenmesi, İklim değişikliğinin toprak ve su kaynakları ile bitkisel üretimde meydana getireceği muhtemel değişikliklerin  belirlemesi ve uygun adaptasyon önerilerinin geliştirmesi ve havzalarda su kaynaklarını koruma ve sürdürülebilir kullanımı konusunda araştırmalar yapmaktır.Bitki Besleme ve Toprak Yönetimi Birimi Görev Tanımı:

Tarım alanları topraklarının bitki besin maddeleri statüsünü optimize ederek tarımın verim potansiyelini gerçekleştirmek için katkıda bulunmak, toprağın içinde bulunduğu koşulları iyileştirmek suretiyle uzun süreli verimli ve sürekli bir tarımsal faaliyeti emniyete almak. Konusu ile ilgili sorunlara çözüm üretmeye çalışmak ile toprak verimliliği ve bitki besleme konularında sürdürülebilirliği dikkate alarak araştırmalar yapmak. Tarla, sera ve laboratuvar çalışmaları ile toprak ve bitki analizlerine dayanarak en ekonomik ürünü sağlayacak gübre çeşit ve miktarlarının tespit etmek, toprağın mikro ve makro element statüsü ile ağır metal kapsamlarının belirlemek, sürdürülebilir tarım çerçevesinde toprak verimliliği ve toprak kalitesinin korunması ile kültür bitkilerinin organik ve inorganik gübrelere karşı göstermiş oldukları tepkileri incelemektir.Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Sistemleri Birimi Görev Tanımı:

Amaç, hedef ve ilkelere uygun olarak; Sürdürülebilir tarımsal üretimde traktör, makine, ekipman ve tesislerin ileri tarım tekniğine uygun olarak seçilmesi, kullanılması ve diğer tarımsal girdilerin etkinliğinin arttırılmasına yönelik bölgesel ve ülkesel araştırmalar yapmak ilgili faaliyetleri yürütmektir. Buna bağlı olarak;

 • Eldeki traktör, makine, alet- ekipmanların ve tesislerin işlerliğini, geliştirilmesini ve devamlılığını sağlamak
 • İşletmelerin tarımsal mekanizasyon sorunlarının belirlenmesi ve çözüm olanaklarının ortaya konulmasını sağlamak
 • Makina işletmeciliğine ilişkin ekonomik çalışma ilkelerinin belirlenmesini sağlamak
 • Tarımsal mekanizasyonun çevresel etkilerini araştırmak
 • Makine güvenirliği, insan-makine ergonomisi, riskler ve traktör, alet-ekipman ve makine kullanımında doğabilecek iş kazaları konularında alınabilecek tedbirleri araştırmak, eğitim ve yayım çalışmalarını yürütmek
 • Tarımda bilişim teknolojilerinin (uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile hassas tarım ve benzeri) uygulama olanaklarını  araştırmak
 • Tarımda alternatif enerji kaynaklarının kullanımının ve potensiyelinin belirlenmesine yönelik(Güneş enerjisi, Jeotermal, Biyo ve biyotermal, Rüzgar enerjisi, Hidro enerji, ve Diğer alternatif (yenilenebilir veya yenilenmeyen) enerji teknolojileri) araştırmalar yapmak
 • Enerjinin etkin kullanımına, tarımsal ürünlerin kurutulması ve depolanmasına, tarımsal elektrifikasyona, tarımsal artık ve atıkların toplanması ve değerlendirmesine yönelik mekanizasyon araştırmaları yapmak
 • Tarımsal Mekanizasyon Planlaması yapmak, yeni tarım alet ve makine prototipleri imal etmek veya var olanları geliştirmek ve uygulamaya aktarmak.
 • Toprak verimliliğinin sürdürülebilirliği ve tarımda enerji tasarrufu için bölge koşullarına ve bitki isteklerine uygun  farklı toprak işleme ve tohum yatağı hazırlığına yönelik (doğrudan ekim ve azaltılmış toprak işleme) araştırmalar yapmak
 • Ekim ve dikim makinalarının etkin kullanımına,  gübreleme etkinliğini arttırmaya, bitki bakım ve koruma makinalarına, sulama mekanizasyonuna, hasat ve harman makinalarına, sera mekanizasyonuna(Ortam kontrolü, örtü malzemleri, ısı perdeleri, ısıtma-serinletme-aydınlatma ve otomasyon), hasat ve hasat sonrası nitel ve nicel kayıpları önlemeye, sebze ve meyve üretim-hasat mekanizasyonuna, ürün işleme tekniği ve makinalarına(ürün temizleme, taşıma ve paketleme) yönelik araştırmalar yapmak
 • Çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılmasını da teşvik eden, ürün veriminin artmasını ve üretim maliyetinin düşmesini sağlayacak çevreye uyumlu doğru  projeler hazırlamak
 • Toprak verimliliğinin sürdürülebilirliği ve tarımda enerji tasarrufu için bölge koşullarına ve bitki isteklerine uygun farklı toprak işleme ve tohum yatağı hazırlığına yönelik (doğrudan ekim ve azaltılmış toprak işleme) araştırmalar yapmak

 


Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Yönetimi Birimi Görev Tanımı:

Sulama sularının etkin kullanılması ve bu amaçla uygun sulama sistemlerinin planlanarak projelendirilmesi, drenaj, tuzlu ve alkali toprakların ıslah edilerek yeniden kullanılabilir hale getirilmesi, atık suların tarımsal sulamada kullanılabilirliğinin araştırılması, gelecek yıllarda olası iklimsel değişikliklere uyum sağlayabilmek amacıyla daha az su ile optimum verim sağlanabilmesi ve tarımsal sulamada teknolojinin kullanımı konularında çalışmaktır.  ​
''