Yönetim

Kurumumuz;

Doğu Akdeniz Alt Bölgesinde turunçgil ve diğer subtropik meyveler, mutedil iklim meyveleri, üzümsü meyveler, bağcılık, sebzecilik, iç ve dış mekan süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler ile arıcılık konularında uygulamalı tarımsal araştırmalar yapmaktadır.

Buna bağlı olarak bahçe bitkilerinin ekonomik öncelik esasına dayalı ıslah ve adaptasyona bağlı olarak tür tespiti ve çeşit geliştirmesi yapmak, açıkta ve örtü altında yetiştirme teknikleri geliştirmek, mevcut ve yeni önerilebilecek ürünlere uygun değerlendirme yöntemleri saptamak, toprak ve yaprak analizlerine dayalı olarak araştırmalar ve gübreleme önerileri yapmak, önereceği tür ve çeşitlere ait elit materyal yetiştirmek, damızlık kurmak, yöre çiftçisinden gelecek sorunlara çözümler aramak, bulgu ve gelişmeleri tanıtmaya yönelik teknik eleman düzeyinde eğitim yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Müdürlük makamı tüm bu görevlerin yerine getirilmesini sağlar ve kurumu her seviyede temsil eder.

Müdürlüğümüze bağlı birimler:

 • Teknik ve İdari Hizmetler Koordinatörü
 • Araştırma Komitesi
 • Sivil Savunma Sorumlusu
 • Döner Sermaye Saymanı
 • Kalite Yönetim Sorumlusu
 • İç Kontrol Sorumlusu

Müdür Yardımcılığı

Kurumumuzda yürütülen araştırma projelerinin gerek teklif gerekse gelişme ve sonuç aşamalarını izleyerek etkinliğe katkıda bulunmak, araştırmacıların araştırma potansiyelini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, araştırma konularında yeni açılım ve konuların oluşturulması için önerilerde bulunmak, şube şefleri ile birlikte teknik elemanların konu ve proje bazında yönlendirilmesinde yardımcı olmak Teknik ve İdari Hizmetler Koordinatörünün görevleri arasındadır.

Kurumun Döner Sermaye ve Genel Bütçe harcamalarını izlemek, bu konudaki çalışmaları takip etmek, malzeme alımı ve ürün satışı ihalelerini yapmak, personel, muhasebe, ambar ayniyat birimlerinin çalışmalarını koordine etmek Teknik ve İdari Hizmetler Koordinatörünün temel görevleri arasındadır.

Teknik ve İdari Hizmetler Koordinatörüne bağlı birimler:

 • İnsan Kaynakları
 • Mali İşler
 • Destek Hizmetleri
 • Bakım Onarım Hizmetleri
 • Eğitim-Yayım

Islah ve Genetik Bölüm Başkanlığı

Narenciye ve diğer subtropik meyveler, mutedil iklim meyveleri, sebzeler, bağcılık ve süs bitkilerinde yüksek verimli, kaliteli, kuraklık, düşük sıcaklık, hastalık ve zararlılara dayanıklı, iç ve dış pazar isteklerine uygun çeşitlerin geliştirilmesi amacına uygun olarak araştırma çalışmaları yürütmek bu şubenin temel görevleri arasındadır. Bu görevin gerçekleşmesi için seleksiyon ve melezleme gibi ıslah yöntemleri kullanılarak çeşit ve anaç seçimine yönelik araştırma projelerinin hazırlanması, uygulanması ve geliştirilen çeşitlerin değişik ekolojilerde adaptasyonu çalışmalarını yapmaktadır.

Yetiştirme Tekniği Bölüm Başkanlığı

Kurumumuzun tarafından ıslah edilen veya yurt dışı ve içinden getirilen narenciye ve diğer subtropik meyveler, mutedil iklim meyveleri, sebzeler, bağcılık, süs bitkileri tür ve çeşitlerinin yetiştirilmesine ve kalitenin iyileştirilmesine yönelik kültürel işlemler, fizyoloji ve üretim teknikleri üzerine araştırmalar yürütmek bu şubenin temel görevidir. Tarımın temel bileşenlerinden olan bitki-iklim-toprak-su gibi faktörlerle ekim-dikim zamanı, ekim-dikim sıklığı, gübreleme, sulama, aşılama, budama, seyreltme, toprak işleme, çoğaltma teknikleri ve ortamları, büyümeyi düzenleyici kimyasalların kullanımı, biyoteknoloji, mekanizasyon, stres fizyolojisi gibi kültürel işlemlere bağlı olan çalışmalar konusunda araştırma projeleri yapmak bu görevin tamamlayıcı ve belirleyici unsurlarıdır.

Üretim ve İşletme Bölüm Başkanlığı

Kuruluşta var olan fakat herhangi bir araştırma çalışmasına kaynak oluşturmayan tüm parsellerin üretim sürecine katkısını sağlamak amacına yönelik olarak bu parsellerin sulama, gübreleme ve ilaçlama başta olmak üzere tüm kültürel faaliyetlerini yapmak bu şubenin görevleri arasındadır. Bu şubeye bağlı olan birimler fidancılık, işletme ambarı ve soğuk hava depoları birimi, tarım sanatları birimi ve arıcılık birimidir.

Hasat Sonrası Fizyolojisi Bölüm Başkanlığı

Kuruluş tarafından yetiştirilen narenciye ve diğer subtropik meyveler, mutedil iklim meyveleri, sebzeler, bağcılık, süs bitkileri tür ve çeşitlerinin hasat sonrası çalışmalarının yapılması ve kayıpların azaltılması için araştırma çalışmalarını yürütmek başlıca görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bununla birlikte yapılan çalışmalarla ilgili sektöre bilgi vermek, pomoloji laboratuarı ile ilgili çalışmaları denetlemek

Bitki Sağlığı Bölüm Başkanlığı

Kuruluş tarafından yetiştirilen turunçgil ve diğer subtropik meyveler, mutedil iklim meyveleri, sebzeler, bağcılık, süs bitkileri tür ve çeşitlerinin sağlığı ile ilgili araştırma çalışmaların yapılması, ilaçlama planı yapmak ve kontrol etmek, ilaçlama kayıpları ile ilgili hedefleri belirlemek ve revize etmek başlıca görevlerimiz arasındadır.

Toprak Su Kaynakları Bölüm Başkanlığı

Toprak ve su kaynakları ile ilgili bütün araştırma ve geliştirme çalışmaları yanı sıra bölüme ait arazilerde üretim ve bakım çalışmalarının yürütülmesini sağlamak görevlerimiz arasında yer almaktadır. Kurak bölgelerdeki tarımsal üretim riskini azaltmak için toprak rutubetinin yerinde muhafazası için yöntemler geliştirilmesi, erozyon etkilerinden korunmak için ekonomik, uygulanabilir ve kabul edilebilir toprak muhafaza yöntemlerinin belirlenmesi, sulama-drenaj sistem ve şebekelerinin projelenmesi, tuzluluk ve sodyumluluktan etkilenmiş arazilerin tarımsal üretim amacıyla ıslah edilmesi, ülke ekonomisine doğal kaynakların yeri ve ekonomik yararlarının ortaya konulması görev ve sorumluluk alanlarımız içinde yer almaktadır.

Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı

Kurumumuzun sorumluluk alanı içerisinde yer alan bölgede, üretimi yapılan tarımsal ürünlerin ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak, bölgesel ve ülkesel düzeyde sosyal ve ekonomik araştırmalar yapmaktır. Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde özellikle bölgemizi ilgilendiren tarımsal ürünlerin ekonomik verileri ile iç ve dış pazarlardaki konjonktürü takip etmek faaliyet alanlarımız içerisindedir.

Bölgesel ve ulusal düzeyde tarımsal kaynakların rasyonel kullanımı, yönetimi ve tarımsal sorunların çözümü için değişen yapı ve koşullara göre araştırma ve yayım faaliyetleri düzenlemek, alanında bilim ve teknoloji gelişimine katkı sağlamak görevlerimiz arasındadır.

Arıcılık Bölüm Başkanlığı

Arıcılık ile ilgili araştırma ve üretim faaliyetlerinin yapılması, arıcılık materyalinin sağlanması ve üretim esnasında sağlık kurallarına uyulması, verim ve bilgi kayıtları başta olmak üzere tüm kayıtların tutulması sorumluluk arasında bulunan konulardır. Bununla birlikte yıllık bal ve diğer arıcılık ürünlerinin üretim ve hasat programı ve ana arı üretimi yapılması görevlerimiz arasında yer almaktadır.​

''