Etik Kurallar

​​A-Faaliyetlere Yönelik Etik Davranış Kuralları

 • Hak ve hukuka uyum esastır.
 • Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz.
 • Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.
 • Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.
 • İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.
 • Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılı olması esastır.
 • Hesap verebilirlik, hesap sorulabilirliğin ön koşuludur.
 • Yapılan faaliyetlerle ilgili sorgulama ve sorgulanabilirlik esastır.

B- Yönetime Yönelik Etik Davranış Kuralları

 • Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
 • Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.
 • Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.
 • Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.
 • Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
 • Başarılı çalışmalar performansa göre takdir edilir.
 • Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
 • Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.
 • Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.
 • Yöneticiler bakanlık birimlerine kurumsal kültürün geliştirilmesi konusunda örnek olur.
 • Yöneticiler tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.
 • Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
 • Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.
 • Bilimsel etik kurallara uyulmasına dikkat edilir.
 • Geliştirilen bilim ve teknolojinin gerekli kurallara uyularak kamuoyuna etkin bir şekilde aktarılmasına önem verilir.
 • Her kademedeki çalışanın düşüncelerini özgürce söyleyebildiği ve dikkate alındığı bir çalışma ortamı vardır.
 • Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.
 • Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.
 • Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.
 • Kurum çalışanları için motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
 • Ülke kaynakları israf edilmeden kullanılır.
 • Kamu malları ve kaynakları, kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında kullanılamaz.
 • Kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemler zamanında alınır.
 • Yöneticiler, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar.
 • Yöneticiler için personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmelidir. 

C- Çalışanlara Yönelik Etik Davranış Kuralları

 • Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
 • Mesai kavramına azami özen gösterilir.
 • Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
 • Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
 • Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilirler.
 • Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
 • Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.
 • Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.
 • Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
 • Çalışanların performansı ödüllendirilir.
 • Çalışanlar görev ve yetkilerini menfaat sağlamak amacıyla kullanılmazlar
 • Çalışanlar çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.
 • Çalışanlar görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.
 • Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
 • Çalışanlar birbirlerine önyargılı yaklaşmaz
 • Çalışanlar, kendilerini ön plana çıkarmak için diğer çalışma arkadaşlarını küçük düşürecek davranışlarda bulunmazlar
 • Çalışanlar birbirlerine psikolojik şiddet, psikolojik taciz, vb. (mobbing) yapmaz
 • Çalışanlar arasında emeğe ve fikri haklara saygı duyma esastır .

 

''