22.6.2014

Döner Sermaye Saymanlığı

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye Saymanlığı kurulduğu yıldan itibaren faaliyet alanını genişleterek çalışmalarına devam etmektedir. Bölümde 5 adet personel çalışmaktadır. Yapılan çalışmalar aşağı da verilmektedir.

  • Her türlü istihkak ve avansların evrakını, ödeme mektuplarını ve çekleri düzenlemek ve mahsup etmek
  • İşletmenin yapacağı sözleşmeleri mali mevzuat bakımından incelemek
  • Ambara giren ve çıkan malların giriş ve çıkış fişlerini mahsuba bağlamak
  • Ambardan verilecek aylık mizanların muhasebe kayıtları ile uygunluğunu kontrol etmek
  • Bütçe ve çalışma programlarını inceleyerek bakanlıkça tasdik olunacak şekilde hazırlamak
  • İşletme alacaklarının takip ve tahsili için gerekli işlemleri yapmak ve muhasebe fişlerini düzenlemek
  • Yıl sonu bilanço ve maliyet cetvellerini hazırlayarak bakanlığa göndermek

''