Uygulanan Etik Kurallar

A-Faaliyetlere Yönelik Etik Davranış Kuralları

 1. Hak ve hukuka uyum esastır.
 2. Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz.
 3. Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.
 4. Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.
 5. İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.
 6. Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılı olması esastır.
 7. Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur.
 8. Yapılan faaliyetlerle ilgili sorgulama ve sorgulanabilirlik esastır.

B- Yönetime Yönelik Etik Davranış Kuralları

 1. Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
 2. Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.
 3. Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.
 4. Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.
 5. Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
 6. Başarılı çalışmalar performansa göre takdir edilir.
 7. Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
 8. Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.
 9. Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.
 10. Yöneticiler bakanlık birimlerine kurumsal kültürün geliştirilmesi konusunda örnek olur.
 11. Yöneticiler tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.
 12. Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
 13. Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.
 14. Bilimsel etik kurallara uyulmasına dikkat edilir.
 15. Geliştirilen bilim ve teknolojinin gerekli kurallara uyularak kamuoyuna etkin bir şekilde aktarılmasına önem verilir.
 16. Her kademedeki çalışanın düşüncelerini özgürce söyleyebildiği ve dikkate alındığı bir çalışma ortamı vardır.
 17. Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.
 18. Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.
 19. Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.
 20. Kurum çalışanları için motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
 21. Ülke kaynakları israf edilmeden kullanılır.
 22. Kamu malları ve kaynakları, kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında kullanılamaz.
 23. Kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemler zamanında alınır.
 1. Yöneticiler, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kapsar.
 2. Yöneticiler için personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmelidir.

 

C- Çalışanlara Yönelik Etik Davranış Kuralları

 1. Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
 2. Mesai kavramına azami özen gösterilir.
 3. Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
 4. Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
 5. Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilirler.
 6. Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
 7. Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.
 8. Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.
 9. Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır.
 10. Çalışanların performansı ödüllendirilir.
 11. Çalışanlar görev ve yetkilerini menfaat sağlamak amacıyla kullanılmazlar
 12. Çalışanlar çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet idealleri doğrultusunda hareket ederler.
 13. Çalışanlar görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler.
 14. Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
 15. Çalışanlar birbirlerine önyargılı yaklaşmaz
 16. Çalışanlar, kendilerini ön plana çıkarmak için diğer çalışma arkadaşlarını küçük düşürecek davranışlarda bulunmazlar
 17. Çalışanlar birbirlerine psikolojik şiddet, psikolojik taciz, vb. (mobbing) yapmaz
 18. Çalışanlar arasında emeğe ve fikri haklara saygı duyma esastır​​
''