Yürüyen Projeler

1.
Proje Başlığı: IWWIP  (Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı) 
Proje Yürütücüsü: Dr. M. Nazım DİNÇER
Yardımcı Araştırmacılar: Dr. Şadiye YAKTUBAY, A.Alpaslan EZİCİ, Dr. Hasan AY,   Celile Aylin OLUK
Başlama- Bitiş Tarihleri: Devam Eden Proje
Proje No:

Proje Özeti: Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı (IWWIP), Türkiye CumhuriyetiUluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT) ve Uluslararas Kuru Alanlar Araştırma Merkezinin (ICARDA) ortaklaşa yürüttüğü bir faaliyettir.  Programın ana amacı Orta ve Batı Asya bölgeleri için kışlık/fakültatif buğday genetik materyalleri geliştirmektir. Buna ilave olarak IWWIP, Dünyadaki Islah Programları arasında kışlık buğday genetik materyalinin değişimini de sağlamaktadır.2.
Proje Başlığı: Osmaniye Koşullarında Bazı Nohut Çeşitlerinin ve Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi: "Nohut Eken Sağlık Biçer"
Proje Yürütücüsü: Dr. Dürdane MART
Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Derya Yücel, Dr. Meltem Türkeri, Dr. Hilal YILMAZ, Selcan AKKOYUN
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2016-2019
Proje No: 
Proje Özeti: Sürekli hububat ağırlıklı münavebe uygulanan sulanmayan alanlarda kök çürüklüğü hastalıklarında artış gözlemlendiğinden alternatif münavebe bitkisini zorunlu kılmaktadır. Nohut, bitki yapısı itibariyle köklerinde üreyen bakteriler nedeniyle havadaki serbest azotu toprağa bağlayan bir bitkidir. Ayrıca kıraç arazilerde de rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Bu özelliği nedeniyle ekim nöbetine mutlaka alınması geren bir bitkidir. Mevcut durumda ilimizde 400 dekar alanda nohut ekimi yapılmaktadır (TUİK, 2015). Nohut bitkisinin özellikle kıraç arazilere ekilmesi ilimiz tarım sektörü açısından son derece faydalı olacaktır. Nohut bitkisi ayrıca Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre Osmaniye ilinin de içerisinde bulunduğu Doğu Akdeniz ve Kıyı Akdeniz Havzaları için fark ödemesi kapsamında desteklenen ürünler grubundadır. Bu proje ile ilimizde nohut yetiştiriciliğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, dar alanlardan ve kıraç arazilerden yüksek gelir sağlayarak dar gelirli vatandaşların refah seviyesini yükseltmek, ilimiz ve Hasanbeyli ilçemizin tarım ekonomisine olumlu yönde katkı sağlanması amaçlanmaktadır. İlimiz ekolojik koşullarına uyum sağlayabilecek tescilli nohut çeşitlerimizin çiftçi koşullarında demonstrasyonlarının kurulması ile hem bölgemiz koşullarına olan uyum yetenekleri saptanacak hem de çiftçilerimizin bu çeşitleri tanımaları sağlanmış olacaktır. Osmaniye ilinin iklim koşulları nohut yetiştiriciliğine uygunluk göstermektedir. Diğer taraftan ekilecek olan nohut çeşitleri (Seçkin, Hasanbey ve Azkan) hastalıklara dayanıklılık yönünden ilimize uygun olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma ile ilimiz ekolojik koşullarına en uygun çeşitler belirlenmiş olacak ve bunun çiftçilerimize yayımı gerçekleştirilecektir.


3.
Proje Başlığı: Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteklemelerinin Etki Analizi (Ülkesel Güdümlü) / Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteklemelerinin Etki Analizi (Adana Dilimi)
Proje Yürütücüsü: Dr. Hilal YILMAZ
Yardımcı Araştırmacılar: Selcan AKKOYUN
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2017-2018
Proje No:
Proje Özeti: "Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteklerinin etkinliğinin belirleneceği" bu proje, düzenleyici etki analizi olarak da nitelendirilen ve politika uygulamalarının öncesinde ve/ya sonrasında gerçekleştirilen çalışma içeriğinde hazırlanmıştır. Proje kapsamında odak grup çalışmaları, 17 ilde üretici ve il müdürlükleri tim personeline ait anketler, yayınlanmış yayınlar ve raporlar ile istatistikler kullanılarak, desteklemelere ait fayda ve maliyetlerin belirlenmesi hedeflenmekte, ardından fayda-maliyet analizi, kısmi bütçeleme, eğilim skoru eşleştirme ve korelasyon katsayısı ile desteklemelere ait etki değerleme çalışmasının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca aynı denek ve materyal kullanılarak, alternatif önerilerin belirlenmesine çalışılacaktır. Proje sonucunda ortaya konulan bilgiler İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı uzmanları ile tartışılarak, raporlama yapılacaktır. Rapor, Daire Başkanlığı'na sunularak desteklemelerde yapılması düşünülen değişiklikler için bir yardımcı doküman olarak kullanılabilecektir.


4.
Proje Başlığı: Yüreğir Ovası Damla Sulama Sistemlerinin Teknik Performanslarının Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Nigar ANĞIN
Yardımcı Araştırmacılar: Volkan ÇATALKAYA, Burcu KAYA, Dr. Hilal YILMAZ, Selcan AKKOYUN, Havva AKÇA, Arif KANBER.
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2017-2018
Proje No: 
Proje Özeti: Doğru sulama yönteminin seçimi kadar önemli bir diğer konu; seçilen sulama yönteminin doğru projelendirilmesi, doğru uygulanması ve bu yöntemin performansının istenen ölçütlerde olmasıdır. Bu amaçla kullanılan ölçütler; suyun nerede ve nasıl kaybolduğunun ortaya çıkarılmasına hizmet ederler. Böylelikle sulama sisteminde kullanılan sulama suyu kayıplarının azaltılmasına yönelik alınacak önlemlere ışık tutarlar. Bu noktadan hareketle bu çalışmada; Türkiye'de devlet tarafından etkin su kullanımını özendirmek için verilen karşılıksız kredi olanaklarının da desteğiyle artan oranda kullanım alanı bulan damla sulama sistemlerinin performansı ortaya konulacaktır. Bu amaçla çiftçilerin; devlet desteği yâda kendi olanakları ile kurdukları damla sulama sistemlerinin mevcut durumları arazide yapılacak ölçme ve gözlemler ile ortaya konulacak ve performansları değerlendirilecektir. Ve aynı sistemler bir kez de proje ekibi tarafından o arazi ve yetiştirilen ürüne göre projelendirilerek mevcut durumla karşılaştırması yapılarak çözüm önerileri geliştirilecektir. Alt birimlerde (manifoldlarda) ve seçilen lateraller üzerindeki damlatıcılarda debi ve giriş-çıkış basınçları ölçülecektir. Anılan ölçüm değerleri kullanılarak, türdeşlik, sulama randımanları, sistemin ıslatma deseni gibi değişkenlerin ölçüm, analiz ve değerlendirmeleri yapılacaktır. Ulaşılacak sonuçlarla Adana İli Yüreğir Ovasında Kurulu narenciye bahçeleri damla sulama sistemlerinin sudan yararlanma oranı belirlenecek, suyun nerede ve nasıl kaybolduğu ortaya çıkarılacak, kayıpların azaltılması konusunda alınması gerekli önlemler saptanacaktır. Projede kullanılacak anket formlarıyla da damla sulama kullanımın sosyo-ekonomik boyutu ortaya konulacaktır.


5.
Proje Başlığı: Sivas İlinde Nohut Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi
Proje Yürütücüsü: Dr. Meltem Türkeri
Yardımcı Araştırmacılar: Dr. Dürdane MART, Doç. Dr. Derya Yücel, Dr. Hilal YILMAZ, Selcan AKKOYUN
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2016-2018
Proje No: 
Proje Özeti: Ülkemiz üniversite ve araştırma kuruluşlarında yapılan ıslah çalışmaları neticesinde geliştirilen nohut çeşitlerinin büyük çoğunluğunun, adaptasyon çalışması yapılarak yetiştirilebileceği yöreler belirlenmemekte, doğal olarak çiftçilerimiz tarafından tanınma fırsatı bulunamamaktadır. Bu çeşitlerden ilimiz ekolojik koşullarında uyum sağlayabilecek tescilli nohut çeşitlerimizin çiftçi koşullarında demonstrasyonlarının kurulması ile hem bölgemiz koşullarına olan uyum yetenekleri saptanacak hem de çiftçilerimizin bu çeşitleri tanımaları sağlanmış olacaktır. Sivas İlinin iklim koşulları nohut yetiştiriciliğine uygunluk göstermektedir. Diğer taraftan ekilecek olan nohut çeşitleri (Seçkin ve Hasbey) hastalıklara ve iklime dayanıklılık yönünden ilimize en uygun olanıdır. Sivas ilinde ekim nöbeti buğday-nadas münavebesi şeklinde yapılmaktadır. Proje ile nadasa bırakılan taban arazilere, ilk yılda yaklaşık 8 dekar, ikinci yılda 10 da, üçüncü yılda 20 da alanda makine ile nohut ekiminin yapılması ve sonuçlarının çiftçiler tarafından gözlemlenerek yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Neticede elde edilen somut sonuç, il ekonomisine katkı sağlayacak ve tarım sektörü, yeni bir sanayi ham maddesi ile gelişme gösterecektir.


6. 
Proje Başlığı: Çok Yıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkileri Islahı
Proje Yürütücüsü: Feyza Döndü GÜNDEL
Yardımcı Araştırmacılar: Dr. İlker İNAL, Dr. Celile Aylin OLUK, Efgan AKÇALI, Prof.Dr.Rüştü HATİPOĞLU, Doç. Dr.Selahattin ÇINAR, Doç. Dr. Mustafa AVCI
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2017-2021
Proje No: TAGEM/TA/10 /11 /02/003
Proje Özeti: Bu araştırma ile Çukurova ekolojik koşullarına uygun, ot verimi ve kalitesi yüksek, mera tesisinde kullanılabilecek Rodos otu (Chloris gayana Khunt) ve adi yalancıdarı (Paspalum dilatatum Poir.) çeşitlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle, tescil edilmiş çeşitler,  doğal vejetasyondan toplanacak ekotipler ve diğer kaynaklardan sağlanacak materyal kullanılarak yeterli genetik varyasyon oluşturulacaktır. Bunlardan ıslah amacına uygun olanlardan seleksiyon yapılarak çeşit tescil işlemleri ile tohumluk üretimi aşamalarına geçilecektir. 


7.
Proje Başlığı: Anadolu Alacası Geliştirme Projesi
Proje Yürütücüsü: Dr. Hatice HIZLI
Yardımcı Araştırmacılar: Uğur KARA, A.Mehdi COŞKUN, Serdal ÇOBAN, Dr.Tugay AYAŞAN, Erkan SAY, Ali ASARKAYA, Hasan MUTLU, Ertan YAZGAN, H.Erdem ERTEN, İsmail YILMAZ, O. Gazi DÜNDAR, Nurşen KESER, Z.Merve ERTEN, İ.Ethem ERDOĞAN, Şerife ERGÜL
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2001-Devam eden
Proje No: TAGEM / HAYSÜD / 01-09-02-03
Proje Özeti: Anadolu Alacası Geliştirme Projesi ülke sığırcılığımız için geçmişten bugüne önemli bir sorun olan yüksek verimli damızlık materyal (inek, boğa, sperma) ihtiyacını ülke içinden, daha kısa sürede ve güvenilir bir şekilde çözmek amacıyla geliştirilmiş ve 2001 yılında Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde uygulamaya konulmuş bir sığır ıslahı projesidir. Projeden elde edilen kazanımlar ve çıktılar doğrultusunda darboğazları tartışılıp güncellenerek 2015 yılından itibaren dondurulmuş ticari embriyo üretimi yapmak, taze ya da dondurulmuş embriyoların sahada transferleri ve embriyo transferi uygulamalarının sahada yaygınlaştırılması şeklinde revizyon edilerek üstün verimli ineklerden bir yılda birden çok yavru alınması, en iyi boğa ve en iyi ineğin kombinasyonu ile üstün damızlık materyalin (sperma, dondurulmuş embriyo, damızlık boğa) üretilmesi ve ülke genelinde kullanımının yaygınlaştırılması çalışmaları ile devam etmektedir.

 
8.
Proje Başlığı: Halk Elinde Hayvan Islası Ülkesel Projesi İvesi Koyunlarının Halk Elinde Islahı
Proje Yürütücüsü: Ertan Yazgan
Yardımcı Araştırmacılar: 
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2012 - Devam ediyor
Proje No: 2012 İVE 80 - 01 OSMANİYE İVESİ 1
Proje Özeti: Bu proje, 'Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' kapsamında Osmaniye ili Merkez ve Toprakkale ilçe ve köylerinde yürütülecektir. İvesi koyunları yetiştirme sürülerinde performans testi yöntemine dayalı damızlık seçimi yapılarak büyüme özellikleri yönünden geliştirilecektir. Proje 6.300 baş İvesi koyun üzerinde yürütülecektir. Projede hayvan materyali, elit sürüde 1000 baş, ve taban sürüde 5300 baş şeklinde oluşturulacaktır. Elit sürülerde kontrollü koç katımı uygulanacaktır. Projede her yıl doğan kuzulardan doğum ağırlığı, 60. gün ağırlıkları alınacaktır. Koçların seçiminde progeny test yönteminden faydalanılacaktır. Elit sürüden seçilen koçlar yetiştirici sürülerinde kullanılacaktır.

 
9.
Proje Başlığı: Farklı Olgunlaşma Grubuna Giren Soya Çeşitlerinde Sıcaklık ve Gün Uzunluğunun Büyüme ve Gelişme ile Tohum Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Uğur SEVİLMİŞ 
Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Halis Arıoğlu (Doktora Tez Danışmanı)
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2015- 
Proje No: -
Proje Özeti: Bu çalışmanın amacı, bölgemiz koşullarında, farklı olgunlaşma grubuna giren bazı soya çeşitlerinin, büyüme ve gelişmesi ile tohum verimi ve kalitesi üzerine çevre faktörlerinin etkisini belirlemektir. Bu amaçla 4 farklı olum grubundan ikişer çeşit ardışık 4 farklı zamanda test edilecektir. Fizyolojik, morfolojik ve verim ile ilişkili birçok paramatere incelenecektir.


10.
Proje Başlığı: Yerli Güney Sarısı (YGS)  Sığırının Halk Elinde Korunması Projesi  
Proje Yürütücüsü: Mustafa Çağrı  UÇUK
Yardımcı Araştırmacılar: Ahmet Çağrı BIKMAZ
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2005- Devamlı Proje
Proje No: 
Proje Özeti: Projede hedef; Yerli Güney Sarısı (YGS)  Sığırının ırk özelliklerini ve bölge sığır popülasyonunu temsil eden, hastalıklardan arî en az 56 dişi ile 16 erkekten oluşan  sürülerin neslinin korunarak devam ettirilmesidir. Proje ile Evcil Hayvan genetik kaynaklarımızın neslinin devam etmesi ve korunması hedeflenmiştir. 2005 yılında Yerli Güney Sarısı (YGS)  Sığırının Sığırı için  , Adana ili Feke ilçesi Süphandere ve Bağdatlı Köylerinde daha önce sürü oluşturulmuştur. Ayrıca 2012 yılında Gürümze köyü de projeye dahil edilerek  hayvan sayısı artırılmıştır. Buna ilave olarak Hatay ili Payas ilçesi Sincan köyünde de bir sürü oluşturularak proje genişletilmiştir. Feke'nin Güzpınarı köyünde  2013 yılında tespit ve sözleşmeler yapılarak   projeye dahil olan 4. köy olmuştur. 2014 yılında Feke Bahçecik  ve Kozan Henüzçakırı köylerinde de sürüler  oluşturularak projeye dahil edilmiştir. Son olarak 2015 yılında bir yıllık sözleşme yapılarak Feke Oruçlu köyü de proje kapsamına alınmıştır.2016 yılında Bağdatlı mahallesi ile bitişik konumdaki , Yaylapınarı Mahallesi projeye dahil edilerek Bağdatlı mahallesi ile birleştirilmiştir. Sürüde her yıl en az 3-4 defa gidilerek gerekli kontroller yapılmaktadır. Tip dışı olan, sakatlananlar ve ölen hayvanların yerine yenileri seçilerek sürüye dahil edilmektedir. Her yıl hak edişleri düzenlenerek destek ödemeleri yapılmaktadır.

 
11.
Proje Başlığı: Yeni Nohut Çeşitlerinin Kayseri'de Yaygınlaştırılması Projesi
Proje Yürütücüsü: Dr. Dürdane MART
Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Derya Yücel, Dr. Meltem Türkeri, Dr. Hilal YILMAZ, Selcan AKKOYUN
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2018-2019
Proje No: Ülkemiz üniversite ve araştırma kuruluşlarında yapılan ıslah çalışmaları neticesinde geliştirilen nohut çeşitlerinin büyük çoğunluğunun, adaptasyon çalışması yapılarak yetiştirilebileceği yöreler belirlenmemekte, doğal olarak çiftçilerimiz tarafından tanınma fırsatı bulunamamaktadır. Bu çeşitlerden ilimiz ekolojik koşullarında uyum sağlayabilecek tescilli nohut çeşitlerimizin çiftçi koşullarında demonstrasyonlarının kurulması ile hem bölgemiz koşullarına olan uyum yetenekleri saptanacak hem de çiftçilerimizin bu çeşitleri tanımaları sağlanmış olacaktır. Kayseri İlinin iklim koşulları nohut yetiştiriciliğine uygunluk göstermektedir. Diğer taraftan ekilecek olan nohut çeşitleri (Seçkin ve Hasanbey) hastalıklara ve iklime dayanıklılık yönünden ilimize en uygun olanıdır. Kayseri ilinde ekim nöbeti buğday-nadas münavebesi şeklinde yapılmaktadır. Proje ile nadasa bırakılan taban arazilere, ilk yılda yaklaşık 8 dekar, ikinci yılda 10 da, üçüncü yılda 20 da alanda makine ile nohut ekiminin yapılması ve sonuçlarının çiftçiler tarafından gözlemlenerek yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Neticede elde edilen somut sonuç, il ekonomisine katkı sağlayacak ve tarım sektörü, yeni bir sanayi ham maddesi ile gelişme gösterecektir.

 
12.
Proje Başlığı: Halk Elinde Hayvan Islası Ülkesel Projesi Akkaraman Koyunlarının Halk Elinde Islahı
Proje Yürütücüsü: Ertan Yazgan
Yardımcı Araştırmacılar: 
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2013 - Devam ediyor
Proje No: 80KIL2013-01 - Osmaniye Kıl Keçisi I
Proje Özeti: Bu proje, 'Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' kapsamında Osmaniye ili, Çoğunluğu Kadirliilçesi olmak üzere Merkez, Toprakkale, Sumbaz ilçeleri ve köylerinde  yürütülecektir. Akkaraman koyunları yetiştirme sürülerinde performans testi yöntemine dayalı damızlık seçimi yapılarak büyüme özellikleri yönünden geliştirilecektir. Proje 6.300 baş Akkaraman koyunu üzerinde yürütülecektir. Projede hayvan materyali, elit sürüde 1000 baş, ve taban sürüde 5300 baş şeklinde oluşturulacaktır. Elit sürülerde kontrollü koç katımı uygulanacaktır. Projede her yıl doğan kuzulardan doğum ağırlığı ve 60. gün ağırlıkları alınacaktır. Koçların seçiminde progeny test yönteminden faydalanılacaktır. Elit sürüden seçilen koçlar yetiştirici sürülerinde kullanılacaktır.

 
13.
Proje Başlığı: Halk Elinde Hayvan Islası Ülkesel Projesi Kıl Keçilerinin Halk Elinde Islahı
Proje Yürütücüsü: Ertan Yazgan
Yardımcı Araştırmacılar: 
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2016 - Devam ediyor
Proje No: 80AKK2015-01 - Osmaniye Akkaraman Koyunu I

Proje Özeti: Bu projede 6000'i dişi ve 300'ü erkek olmak üzere toplam 6300 baş kıl keçisi kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı halk elinde bulunan sürülerin süt verimi bakımından seleksiyonla ıslahının yapılmasıdır. Baba kayıtlarının tutulduğu 1000 başlık elit sürü oluşturularak bu elit sürülerden taban sürülere hayvan materyali dağıtımı yapılarak sürünün ıslah edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Osmaniye Bölgesindeki kıl keçilerinin süt kontrolleri yapılmaktadır ve bu bölgedeki kıl keçisi sütlerinin içerik analizleri yapılarak Türk Standartlarına uygunluğu araştırılmaktadır.14.
Proje Başlığı: Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Projesi Güney Anadolu  Kırmızısı (GAK- Kilis) Sığırı (Enstitüde koruma)
Proje Yürütücüsü: Mustafa Çağrı  UÇUK
Yardımcı Araştırmacılar: Ahmet Çağrı BIKMAZ
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2005-Güdümlü Devamlı Proje
Proje No: TAGEM / 95K120250
Proje Özeti: Projede hedef; Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı: GAK) sığırının ırk özelliklerini ve bölge sığır popülasyonunu temsil eden, hastalıklardan arî 127-138 başlık Kilis sığırı sürüsünün neslinin korunarak devam ettirilmesidir.

 
15.
Proje Başlığı: Güney Anadolu Kırmızısı (GAK) - Kilis  Sığırının Halk Elinde Korunması Projesi  
Proje Yürütücüsü: Mustafa Çağrı  UÇUK
Yardımcı Araştırmacılar: Ahmet Çağrı BIKMAZ
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2005-Güdümlü Devamlı Proje
Proje No: 
Proje Özeti: Bu projenin amacı; Güney Anadolu Kırmızısı (GAK - Kilis ) sığırının ırk özelliklerini ve bölge sığır popülasyonunu temsil eden, en az 56 dişi ile 16 erkeğin, toplam ise 72 baş ve üzeri Güney Anadolu Kırmızısı Sığırının varlığının doğal yaşam alanlarında ve yetiştirici elinde korunarak devam ettirilmesidir. Proje ile  yetiştiricilere her yıl belirlenen ve güncellenen miktarlarda destekleme ödemesi yapılarak  katkı sağlanmakta, her geçen gün melezleme baskısı ve başka sebeplerle sayıları azalan yerli ırkımızın sayıları artarak korunması sağlanmaktadır.


16.
Proje Başlığı: Ülkesel Serin İklim Tahıl Hastalıkları Araştırmaları Projesi (ÜSİT-HAP)
Proje Yürütücüsü: Nilüfer Akçı (Tarla bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü)
Yardımcı Araştırmacılar: Dr. Hasan AY, Yeşim ŞAHİN 
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2014-2018
Proje No: -
Proje Özeti: Projeyle ülkemiz serin iklim tahılları (Ekmeklik/makarnalık buğday ve Maltlık/Yemlik arpa) üretim alanlarında verim artışını engelleyen ve kalitenin düşmesine neden olan bazı önemli hastalık etmenlerinin ekonomiye verdiği zararın en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Proje, üzerinde çalışılacak hastalıkların uzun vadede, çevreye duyarlı ve etkin bir şekilde kontrol altına alınabilmesi amacıyla, ülkemizde konu üzerinde araştırmalar yürüten Araştırma Enstitülerinin ortaklaşa katılımıyla oluşturulmuştur. Proje kışlık ve yazlık yetiştiriciliğe uygun bölgelere yönelik olarak yürütülen ıslah programlarına da entegre olacak şekilde iki kısımda planlanmıştır. Projenin kapsamını ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve Maltlık/ Yemlik arpa materyalinin çoklu lokasyonda dayanıklılık testleri, bölgelerde hastalıkların izlenmesi ve pas hastalıklarında fizyolojik farklılıkların belirlenmesi, dayanıklılık genleriyle ilişkili bazı moleküler markörlerle çeşitlerin taranması oluşturmaktadır. Proje çerçevesinde önemli bazı hastalıklara karşı dayanıklı çeşitler geliştirilmesine yönelik olarak, önemli ve ümitvar görülen materyal farklı lokasyonlarda görülen önemli hastalıklara karşı doğal koşullarda ve yapay inokulasyon koşullarında dayanıklılık testlerine tabi tutulacaktır. Bu şekilde, söz konusu materyalin değişik hastalıklara karşı dayanıklılık özellikleri ortaya konacak ve çeşit olarak teklif edilmesi düşünülen genotiplerin, test edilen hastalıklara karşı dayanıklılık özelliği taşıyan materyaller içerisinden seçilmesine olanak sağlanacaktır. Bununla birlikte eş zamanlı ve eş güdümlü yürütülen veya yürütülecek olan ıslah çalışmaları için melezlemelerde dayanıklılık kaynağı olarak kullanılabilecek materyal de belirlenmiş olacaktır. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde kuruluşlar arasında dayanıklılık kaynağı olarak kullanılabilecek materyalin ülke çapında değişimi sağlanacaktır. Bu çalışmalara ek olarak buğday pas hastalığı etmenlerinin ülke içerisinde gösterdikleri ırk-virulans farklılıkları da proje kapsamında incelenecektir.Ek olarak halen görülmekte olan ve potansiyel olarak tehlikeli olabilecek hastalıklar da sörveylerle izlenecek ve bunların kontrolü için gerekli stratejiler belirlenecektir. Güncel bir gelişme olarak 1999 yılında Uganda' da tespit edilen ve ülkemizi de kapsayabilecek bir epidemi oluşturmasından ciddi endişe duyulmakta olan Ug99 kara pas ırkına karşı alınabilecek tedbirler bu kapsamda değerlendirilecektir. Proje kapsamında küresel bir risk olarak kabul edilen bu ırkın ülkemizde oluşturabileceği zararların önlenmesi veya en aza indirgenmesi bakımından dayanıklı materyallerin belirlenmesine dönük olarak çalışmalar yürütülmeye çalışılacaktır. 


17.
Proje Başlığı: Türkiye'de Şap Hastalığı Kontrol ve Eradikasyon Programının Etkisinin Değerlendirilmesi (Ülkesel Güdümlü Proje)
Proje Yürütücüsü: Dr. Osman UYSAL
Yardımcı Araştırmacılar: Yusuf ARAS, Orhan MADANOĞLU, Dr. Başak AYDIN, Dr. Hilal YILMAZ, İsa YILDIRIM, Gökhan TAŞĞIN, Önder ERALP, Doç. Dr. Mehmet BOZOĞLU
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2017-2018
Proje No: 
Proje Özeti: Şap hastalığı hayvanların canlı ağırlığında yaşanan kayıplar süt veriminde azalma,  abort ve geciken gebelik, genç hayvan ölümleri, ürün verim kayıpları ile sonuçlanmaktadır. Olumsuz etkileri üreticilerle sınırlı kalmamakta, tüketiciye kadar tüm gıda zincirini etkilemektedir. Hastalıkla mücadele ve eradikasyon masrafları artmakta, hastalık başta hayvancılık sektörü ve diğer bazı sektörleri olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu kayıplar, hastalığın zoonoz bir karakter taşıması ve ihracatçı bir ülke için dış ticaret yasağının konulmasıyla daha da artmaktadır. Bu araştırma projesinin temel amacı, Türkiye'de şap hastalığı ile ilgili yürütülen mücadele programlarının etkilerinin ortaya konulmasıdır. Proje çalışma alanı olarak, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) Düzey-II içerisinde yer alan ve en fazla büyükbaş hayvan varlığı bulunan bölgeler dikkate alınarak 26 Düzey-II bölgesi için toplam 354 üretici anketi ve 24 Düzey-II bölgesi için toplam 120 uzman anketi yapılacaktır. Böylece, Türkiye genelinde şap mücadele faaliyetlerinin ve toplam maliyetleri tespit edilecektir. Yapılacak tahminlerle gelecek dönemler için kontrol ve eradikasyon stratejileri ortaya konulacaktır.


18.
Proje Başlığı: Türkiye Kiraz Üretimi ve Pazarlamasında Rekabet Gücünün Araştırılması (Ülkesel-Entegre) / Adana ve Mersin İlleri Kiraz Üretimi ve Pazarlamasında Rekabet Gücünün Araştırılması (Adana Dilimi)
Proje Yürütücüsü: Seda ÇAKIR NAMDAR
Yardımcı Araştırmacılar: Dr. O. Sedat SUBAŞI, Dr. Hilal YILMAZ, Selcan AKKOYUN
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2017-2019
Proje No: 
Proje Özeti: Kirazın yetiştiriciliğinde ve ihracatında son yıllarda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Araştırma bölgesi olarak seçilen iller, Türkiye kiraz üretiminin %74'ünü gerçekleştirmektedir. Ancak çeşitli nedenlerle zaman zaman üretim, fiyatlar ve pazarda sorunlar yaşanabilmektedir. Araştırmanın hedefi; Türkiye'de kiraz sektörünün rekabet edebilirliğini ortaya koymaktır. Rekabet edilebilirliğin ortaya konmasında ticaret ölçüleri, maliyet-karlılık ölçüleri ve etkinlik ölçüleri kullanılacaktır. Türkiye'de kiraz üretim sektörünün ticaret açısından Dünya ve AB'ye karşı mevcut karşılaştırmalı üstünlüğü "Balassa İndeksi" kullanılarak ortaya konulacaktır. Maliyet-karlılık ölçülerinde ise üretici maliyetleri, üreticilerin eline geçen fiyatlar, dünya fiyatları ve kirazda önemli rakip ülkelerin üreticilerinin eline geçen fiyat değişkenleri kullanılacaktır. Ayrıca Türkiye kiraz üretimi ve ihracatı için önemli olan illerde kiraz üretiminde yaşanan gelişmeler, üretici anket verilerine dayanılarak değerlendirilecektir. Seçilen illerde kiraz üretimi, karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişme, mevsimsel iklim değişimi ve ekonomik koşullardaki değişimlerden etkilenme durumları ile kırılganlıkları değerlendirilecektir. Kiraz sektörünü geliştirme olanaklarının belirlenmesi ve sektörün rekabet gücünü artıracak çözümler bulabilmek, plan ve stratejileri ortaya koyabilmek amacıyla SWOT analizinden faydalanılacaktır. Bu kapsamda, pazarlama kanalında yer alan ve faaliyet gösteren üreticiler, aracılar ve ihracatçılarla görüşmeler yapılarak sektörün rekabet gücünü artıracak çözümler önerilecektir. 


19.
Proje Başlığı: Prototip Anıza Ekim Makinası ve Anız Ezme Aletinin Kullanıldığı Ekim Sistemi ile Bazı Ekim Sistemlerinin Karşılaştırılması
Proje Yürütücüsü: Dr. M. Emin BİLGİLİ
Yardımcı Araştırmacılar: Dr. Yasemin VURARAK, Dr. Ali BOLAT, Yeşim ŞAHİN, Prof. Dr. Zeliha BEREKET BARUT, Doç. Dr. Ahmet İNCE, Orhan KARA, Havva AKÇA
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2014-2019
Proje No: TAGEM/TSKAD/14/A13/P08/07
Proje Özeti: Çukurova'da, geleneksel toprak işleme ve ekim yöntemlerinde gereğinden fazla toprak işleme ve tarla trafiği, toprak sıkışmasına ve dolayısıyla da bitki kök gelişimini engelleyerek, üründe verim kayıplarına neden olmasının yanı sıra üretim maliyetlerini de artırmaktadır. Anıza ekim yapan makinaların kullanılması ile birlikte aşırı toprak islemeden kaynaklanan olumsuzluklarda giderilmiş olacaktır. Çukurova'da yaygın olarak buğday+II. ürün yetiştiriciliğinin yanı sıra, ana ürün mısır+buğday+II. ürün+ara dönem sisteminde, anıza ekim+anız kesme makinasından oluşan prototip makina seti kullanılarak, anız yakmaya alternatif bir yöntem denenmektedir. Ayrıca, ekim yöntemlerinin teknik-ekonomiklik karşılaştırılması ve araştırmacı-yayımcı-çiftçi projesinde tanıtılması da planlanmıştır.


20.
Proje Başlığı: Uzaktan Algılama İle Mısır Veriminin Belirlenmesi, Adana Örneği
Proje Yürütücüsü: Dr. M. Emin BİLGİLİ
Yardımcı Araştırmacılar: Dr. Yasemin VURARAK, Dr. Ali BOLAT, Dr. Hilal YILMAZ, Uğur SEVİLMİŞ, Dr. Seval OĞUZ, Elif TAZE, Prof. Dr. Süha BERBEROĞLU, Yrd. Doç. Dr. Onur ŞATIROĞLU
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2016-2020
Proje No: TAGEM/TSKAD/16/A13/P08/06
Proje Özeti: Uzaktan algılama, tarımda kullanılan girdilerin kullanım etkinliği ve bitki veriminin tahmin edilmesinde büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca, zamandan insan gücünden ve maliyetten tasarruf sağlamaktadır. Bu çalışmada Aşağı Seyhan Ovası'nda (ASO) yaygın olarak yetiştirilen bitkilerden mısır için 5 yıl boyunca iklim koşulları, toprak yönetimi, bitki yetiştiriciliği ve dane verimine etki eden faktörler incelenecektir. Bölge potansiyel veriminin belirlenmesinde HybridMaize gibi bitki modelleri kullanılacak, gerçekleşen verim ise anket çalışmaları ve uydu görüntülerinden elde edilen vejetasyon indislerinin değerlendirilmesiyle tahmin edilecektir. Bölgedeki toprak özellikleri daha önceden yapılmış detaylı toprak serileri haritalarından analiz edilecektir. Geçmiş yılların iklim değerleri ve tarım istatistikleri ile potansiyel verim ve gerçekleşen verimler incelenecektir. Bölge için hesaplanan potansiyel verim ve gerçek verime göre erişilebilir verim değerlendirilecek ve bitki verimini artırmak için araştırma ve yayım öncelikleri belirlenecektir. Aynı zamanda ekim alanlarının ve bitki verimlerinin uzaktan algılama ile tahmin edilebilirliği belirlenmiş olacaktır.


21.
Proje Başlığı: Görüntü İşleme Tabanlı Bir İlaçlama Robotu Geliştirilmesi
Proje Yürütücüsü: Dr Ömer Barış ÖZLÜOYMAK
Yardımcı Araştırmacılar: Dr Ali BOLAT, Prof. Dr. Ali BAYAT, Prof. Dr. Emin GÜZEL
Başlama- Bitiş Tarihleri: 2016-2018
Proje No: FBA-2016-6793
Proje Özeti: Gerçekleştirilmesi düşünülen yazılım ile sıra arasında bulunan yabancı otların görüntü işleme teknikleri kullanılarak tespit edilmesi ve sadece tespit edilen bölgenin üzerine ilaç bırakılması amaçlanmaktadır. Bu sayede; sadece ilgili bölgeye ilaç bırakılacağından, geliştirilen sistem sayesinde herbisit ilaç kullanımı minimum düzeyde tutularak ilaç giderleri en alt seviyeye çekilecek, böylece insan, hayvan ve çevre sağlığını etkileyen bazı olumsuzluklar da en aza indirgenecektir. Hızı ayarlanabilir motorlu mobil bir sistem üzerine yerleştirilecek bir kamera sayesinde yabancı ot, otomatik olarak algılanacak ve çekilen görüntü anlık olarak bilgisayara gönderilecektir. Piksel bakımından ölçülen görüntü sonucunda, yeşil olarak algılanan piksel sayısı hedeflenen sınırı geçtiği takdirde, memenin püskürtme yapması sağlanacaktır. Sistemin temel bileşenleri; gelişmiş kamera ve lens, optik sensör, veri toplama kartı, kontrol kartı, görüntü işleme ve otomasyon yazılımları, gücünü bir elektrik motorundan alan ve yabancı otların bulunduğu platform üzerinde hareket edebilen mobil bir sistem ile püskürtme meme ünitesi olarak tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemle; platform üzerindeki yabancı otların hatasız olarak tespit edilmesi ve ilaçlanması hedeflenmiştir. Gerçekleştirilmesi düşünülen bu çalışma, hassas tarımda ilaç uygulama teknikleri konusuna da altyapı oluşturacaktır.
''