Hayvan Yetiştiriciliği ve İşletme

            Enstitümüz bünyesi Hacıali Yerleşkesinde 1200 başlık büyükbaş hayvan işletmemiz bulunmaktadır. Bu işletme değişik özelliklere sahip (düve, boğa donör, taşıyı vs) 5 ayrı ahır, sağımhane , buzağı kulübe alanı , yem üretim ünitesi ,gübre havuzları , silaj çukurları ile bir bütün olarak faliyettedir.
            İşletmede yürütülen tüm üretim çalışmaları ve bilimsel çalışmalara gerekli alt yapı, ekipman, araç ve yardımcı personel bu şube yönetiminde sağlanmaktadır.
            Hayvansal üretimde yapılan işlerin sürekliliği esasına bağlı olarak kesintisiz çalışma sisteminin aksama olmadan sürdürülmesi bu şube için temel görevdir.
            İşletme içi personel dağılımı , personel görev dağılımı , sürü sevk ve idaresi, personel sevk ve idaresi, araç ve ekipman sevk ve idaresi, temel hayvansal üretim (Süt, et, damızlık boğa , gübre vs.), ahır alt yapılarının yenilenmesi ve onarılması, ham madde sevki, işletmede kullanılan alet ekipman, traktör, iş makinalarının bakım onarımının takibi, temizlik ve dezenfeksiyon, çevre düzenlemesi, teknik arıza ve müdahale koordinasyonu, iş ve işçi güvenliğinin sağlanması ve hayvancılık işletmesi ile ilgili heyet veya ziyaretçilere bilgilendirme ve demonstrasyon işlemleri bu  şube tarafından yapılmaktadır.

 
''