Etik Davranış Kuralları

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

"ETİK DAVRANIŞ KURALLARI"FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

1Hak ve hukuka uyum esastır.
2Ayrımcılık (dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz.
3Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur. İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.
4Bilgi ve tecrübe aktarımı esastır.
5Yapılan faaliyetler açık ve anlaşılırdır, personel kendi sorumluluklarını, ilgili mevzuatları iyi bilir ve uygular.
6Bilimsel etik kurallarına uyulur.
7Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur.
8Kurum adına yapılan çalışmalarda ve organizasyonlarda ortak katılım sağlanır ayrıca kurum adına alınacak kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.
9Ülke kaynakları israf edilmeden kullanılır. Kamu malları ve kaynakları, kamu yararı ve hizmet gerekleri dışında kullanılmaz.
10Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı ve açık bir şekilde yazılmıştır.
11Hiyerarşik düzen korunur ve işletilir. Gerektiğinde en alt kademe en üst kademeye ulaşabilir.
12Sorumluluklar, bilgi birikimi ve yönetim kapasitesi dikkate alınarak uzmanına verilir.
13Başkalarının yetkisi altındaki işlere doğrudan müdahale edilmez.

YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

14Yöneticiler çalışanlara kurumsal kültürün geliştirilmesi konusunda örnek olur.
15Yöneticiler tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.
16Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır. Yöneticiler personele adil davranır, iş eşit dağıtılır, adam kayırmacılık yapılmaz.
17Tarafsız ve bağımsız karar alınabilmesi için karar alma sürecinde kararlar ilgili kişi ve birimlerle tartışılarak alınır.
18Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.
19Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
20Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.
21Özel imkânlar ve kurum imkânları personele adil bir şekilde kullandırılır.
22Personele kurum için önemli olduğu hissettirilir ve kurumsal sahiplenmeyi artırıcı önlemler alınır.
23Personelin sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi sağlanır.

ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

24Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler çalışma ortamına yansıtılmaz.
25Herkes eşit şartlarda eğitilir. Hizmet içi eğitim imkânlarından ise konu ile ilgili çalışanlar adalet ölçülerinde yararlandırılır.
26Düşüncelerin özgürce söylenebildiği ve dikkate alındığı bir çalışma ortamı mevcuttur.
27Çalışanlar arasında sosyal dayanışma güçlüdür ve iyi iletişim kurulur.
28Kamu yararı, kişisel menfaatlerin ve kariyer çalışmalarının önünde tutulur.
29Çalışanlar konularını sahiplenir ve kendilerinden bir şeyler katarlar.
30Dedikoduya fırsat verilmez ve dedikodu yapılmaz.
31Kurum içi şiddet, taciz ve psikolojik baskı unsurları haline getirilmez.
32Sosyal aktivitelerin artırılmasına çalışılır. Çalışanlara yönelik sosyal etkinliklere önem verilir.
33Kişilere önyargılı yaklaşılmaz.
34Kişiye kendisini gösterebilme fırsatı verilir.
35Mesai saatlerinin etkin bir şekilde değerlendirilmesine azami özen gösterilir.
36Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.
37Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
38Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan yapılamaz.


''