30.1.2017 / Gösterim Sayısı : 1490

SUN 2235 Hibrit Yağlık Ayçiçeği Çeşit Üretim ve Pazarlama Satış Hakkı İhalesi

T.C.

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ – MENEMEN

TOHUMLUK ÇEŞİTLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA HAKKI SATIŞI İHALESİ

 

1.     Enstitü Müdürlüğümüz tarafından geliştirilen ve hak sahipliği İdaremize ait olan aşağıda cinsi yazılı ayçiçeği çeşidinin üretim ve pazarlama hakları, teknik şartnamede belirtilen hususlara bağlı kalmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 45, 46 ve 47 maddeleri ile 8213 sayılı Döner Sermayeli İşletmeler İhale Yönetmeliğinin 38, 39 ve 40. Maddelerine göre satışa çıkarılacaktır.

2.     Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Enstitü Müdürlüğümüzde ya da arastirma.tarim.gov.tr/etae internet adresinde ücretsiz görülebilir. İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için şartname ve eklerini Enstitü Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesinden 100,00 TL karşılığında satın alabilirler.

3.     İsteklilerin belirtilen ihale gün ve saatine kadar;

A.    Adres beyanları (Türkiye içerisinde)

B.    Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi;

  1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a ve b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C.    İmza sirküleri,

  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

D.    İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

E.    Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

F.    İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Devlet İhale Kanununa uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesinin onaylı sureti,

G.    İdarece hazırlanan ve İsteklilerce satın alınan İhale Dosyası içinde bulunan ve okunup anlaşıldığına dair imzalanmış İhale şartnamesi,

H.    Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkili kuruluşlarından alınmış "Araştırmacı Kuruluş Belgesi",

temin etmeleri ve noter ya da idarece onaylı birer suretini;

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü idaresinin P.K. 9, Menemen 35661 İzmir adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

4.     İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 8213/30 uncu madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

5.     İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Sıra NoTohumluk Cinsi Adıİhalenin yapılacağı yerİhale Tarihiİhale SaatiMuhammen Bedel (TL)Geçici Teminat Tutarı (TL)
1SUN 2235Enstitü Toplantı Salonu14.02.201714:0087.500,002.625,00

 


SUN 2235 bilgisi için tıklayınız.

''