6.6.2017 / Gösterim Sayısı : 1987

Ayva Çeşit Satış İlanı

İLAN

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

ÇEŞİT DEVİR İHALESİ

 

1.    İDARENİN ADRESİ :

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Menemen /İZMİR

Tel: +90 232 846 1331 (5 hat)

Fax: +90 232 8461107

Web: arastirma.tarim.gov.tr/etae 

e-posta: etae@tarim.gov.tr

 

2.    İHALENİN TARİHİ:  12.06.2017 Pazartesi, saat 14:00

3.    İHALENİN ADRESİ:

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Posta Kutusu: 9

Posta Kodu: 35660

Cumhuriyet Mah. Çanakkale Asfaltı Cad. No:57 Menemen/İZMİR

4.    EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ tarafından geliştirilen ve 25.02.2015 tarihinde tescil edilen, ilgili yönetmelikler kapsamında Enstitü adına "koruma altında" olan "Altın 35"  AYVA çeşidi,  ÇEŞİT DEVRİ, ISLAHÇI HAKKI payı ile; 8213 sayılı Döner sermayeli kuruluşlar ihale yönetmeliğinin 29/C maddesi gereğince,           "devir-ıslahçı hakkı bedelinin", "Açık Teklif Usulü"  arttırılması ile satışa çıkarılacaktır.

5.    GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

Sıra NoÇeşit Adı

Muhammen Bedel

(TL)

Geçici Teminat Tutarı

(TL)

1Altın 3575.000,002.250,00

 

6.    Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Enstitü Müdürlüğümüzden ya da arastirma.tarim.gov.tr/etae internet adresinde ücretsiz görülebilir. İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için şartname ve eklerini Enstitü Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesinden 50,00 TL karşılığında satın almaları gereklidir.

7.    İsteklilerin belirtilen ihale gün ve saatine kadar;

  1. Adres beyanları (Türkiye içerisinde),
  2. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi;
   1. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
   2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
   3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a ve b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
  3. İmza sirküleri,
  4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
  5. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
  6. İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

8.       Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,

9.       İsteklilerin ortak girişim olması halinde, Devlet İhale Kanununa uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesinin onaylı sureti,

10.   İdarece hazırlanan ve İsteklilerce satın alınan İhale Dosyası içinde bulunan ve okunup anlaşıldığına dair imzalanmış ihale şartnamesi,

11.   İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 8213 Sayılı Kanun 30. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

12.    İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

''