Etik Kurallar

GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

 

FAALİYETLERE YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
1​Hak ve hukuka uyum esastır.
2Ayrımcılık ( cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb. )  yapılmaz.​
3Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur.
4Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir.
5İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır.
6Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı , açık  ve  yazılıdır.
7Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur.
YÖNETİME YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
8GAPUTAEM tüm paydaşları ile iyi ilişkiler kurar.
9Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır.
10Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır.
11Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir.
12Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir.
13Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur.
14Başarılı çalışmalar takdir edilir.
15Yöneticiler, personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır.
16Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır.
17Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz.
ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
18Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir.
19Mesai kavramına azami özen gösterilir.
20Çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır.
21Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir.
22Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır.
23Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır.
24Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler.
25Çalışanlar hiyerarşik kademeleri izleyerek gerektiğinde en üst kademe ile iletişim kurabilir.
26Çalışanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir.
27Çalışanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir.
28Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır.
29Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır.
30Motivasyon arttırıcı çalışmalar yapılır.
31Çalışanların performansı ödüllendirilir.
32Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar.
33Personele kurum içi değerli ve önemli olduğu hissettirilir.
34Personel sunulan imkânlardan adil bir şekilde yararlandırılır.
35Personelin sağlığının fizyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi sağlanır.
36Çalışanlara yönelik sosyal etkinliklere önem verilir.​
''