Görevleri


Genel Görevler:

a) Entegre program ve projeler kapsamında çalışmalarda bulunmak ve bu tip projelere her türlü teknik ve idari destek sağlamak,

b) Çalışma alanlarına giren konularda gıda besin değerlerinin tespiti ve kullanım imkanlarının

artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak,

c) Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları konularında araştırmalar yapmak,

ç) Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması amacıyla İl müdürlükleri, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, ortak programlar düzenlemek, çiftçi şartlarında demonstrasyonlar kurmak, yayım çalışmalarına katkıda bulunmak,

d) Teknik düzeyde bölgesel, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, sempozyum, kongre, çalıştay vb. bilimsel toplantılar ve eğitim programları düzenlemek,

e) Enstitü tarafından yapılan veya yaptırılan araştırma sonuçlarını raporlar halinde düzenlemek ve yayınlamak,

f) Görevli olduğu konularda faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, kamu ve özel kurum, kuruluşları ve STK’larla bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge çalışmalarında işbirliği yapmak, araştırma projeleri hazırlamak, yürütmek ve bu projelerde görev almak,

g) Enstitünün/İstasyonun fiziki, beşeri, mali ve proje kapasitesini geliştirmek, bilgi teknolojilerinin kullanımını sağlamak,

ğ) Görev alanına giren konularda sosyo-ekonomik araştırmalar yapmak,

h) Görevli olduğu konular/temel tarım ürünlerinde üretim ve yatırım maliyetleri konusunda çalışma yapmak,

ı) Uygulama kuruluşlarından ve üreticilerden gelen sorunları değerlendirerek çözüm yollarını ekaraştırmak,

i) Enstitünün Döner sermaye faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

j) Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nce (TAGEM) verilecek diğer görevleri yapmak,

 

Özel Görevler: Tahıllar, endüstri bitkileri, yemeklik tane baklagiller, tıbbi aromatik bitkiler, çayır-mera ve yem bitkileri, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, ipekböceği, hayvancılık, biyolojik çeşitlilik ve genetik kaynaklar, tarımsal ekonomi ve mekanizasyon, toprak su konularında;

 

1. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim önceliklerini belirlemek, eğitim programları hazırlamak, organize etmek ve koordinasyonunu sağlamak,

2. Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, hat, verim ve kaliteyi geliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak, bu görevleri yaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak,

3. Tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri, hassas tarım teknikleri veya erken uyarı sistemleri ile bitki besleme ve zirai mücadelede etkinliği artırmak, hasat ve hasat sonrası ürün kayıplarını azaltacak araştırmalar yapmak,

4. Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen çeşit veya hatları tescil ettirmek, ıslah materyalinin devamlılığını sağlamak ve geliştirdiği çeşitlerin elit ve orijinal kademede tohumluk üretimini gerçekleştirmek,

5. Ürün çeşitliliğinin artırılması için alternatif ürün araştırmaları yapmak,

6. Görev alanında biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması

amacıyla, bitkisel genetik kaynakların toplanması, muhafazası, tanımlanması, gerekli görüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında kullanılması konularında çalışmalar yapmak,

7. Hayvancılıkta verimliliği ve üretimi artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla ıslah, yetiştirme teknikleri, tabii, suni tohumlama ve embriyo transferi konusunda araştırmalar yapmak, yaptırmak,

8. Hayvancılıkta bakım-besleme, hayvan refahı ve sürü idaresi teknikleri ile barındırma sistemleri konularında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

9. Evcil hayvan genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında araştırmalar yürütmek,

10. Hayvanların sağlığına zarar veren her türlü salgın ve paraziter hastalıklar ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile ilgili teşhis, tedavi ve koruma tedbir ve şartlarını tespit etmek üzere gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak,

11. Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek,

12. Bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprak verimlilik ve kalitesine etkilerini araştırmak ve uygun gübreleme tekniklerini geliştirmek,

13. İklim değişikliğinin bitkisel, hayvansal üretim üzerinde meydana getireceği muhtemel değişimleri belirlemek ve uygun adaptasyon önerileri geliştirmek,

14. Ülke genelinde görev alanına giren konularda araştırma önceliklerini belirlemek, entegre projelerde koordinatörlük yapmak ve çalışma konularında en az bir hakemli dergi yayınlamak,

15. Görevli olduğu temel bitki gruplarında vejetasyonu izlemek, gözlem yapmak, gelişim ve hasat dönemlerinde rekolte tahmini de içeren raporlar hazırlayarak karar vericilere muhtemel krizleri önleyici önerilerde bulunmaktır.


ÜLKESEL GÖREVLERİMİZ
Kırmızı mercimek araştırmalarında ülkesel seviyede yürütülen kaynak materyal geliştirme, ıslah, yetiştirme tekniği, hastalıklara dayanıklılık, kalite değerlendirme ve geliştirme konularında araştırma, eğitim ve yayım çalışmalarına katılmak, çalıştığı tüm konularda projeli olmak kaydı ile benzer konularda çalışan enstitüler ile işbirliği içinde bulunmak.

BÖLGESEL GÖREVLERİMİZ

Aşağıdaki bitkilerde; 

Genetikkaynakların muhafazası, kaynak materyal geliştirme, ıslah, yetiştirme tekniği, hastalıklara dayanıklılık, kalite değerlendirme ve geliştirme, Sosyo-ekonomik konularında araştırma, Eğitim ve yayım hizmetleri yürütmek,

Yemeklik Tane Baklagiller (Mercimek, Nohut, vd.)
Tahıllar (Ekmeklik ve Makarnalık Buğday, Mısır, Arpa vd.)
Endüstri Bitkileri (Pamuk, Soya, Ayçiçeği, Kolza, vd.)
Bitki Genetik Kaynakları,
Yem Bitkileri (Yonca,Korunga,Fiğ,Üçgül,Çimler, Buğdaygil yem bitkileri vd)
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Çayır Mera Islah ve Yönetim

Küçükbaş ve küçükevcil hayvancılıkta ;

Islah ve yetiştirme araştırmaları,
Hayvan genetik kaynaklarını koruma,
Çayır mera amenajmanı, yem bitkileri, yemler ve hayvan besleme,
Hayvan barınakları ve refahı,
Sosyoekonomik araştırmalar ile görevlidir.

SORUMLULUK ALANIMIZA GİREN İLLER


Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Bitlis, Hakkari


ULUSLARARASI GÖREVLERİMİZ

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve diğer Asya Ülkeleri, Kafkas Ülkeleri, Kuzey ve Orta Afrika Ülkeleri, Ortadoğu ve Yakındoğu Ülkeleri, Diğer Bölge Komşu Ülkeler girmektedir.​''