Tarımsal Veriler

HAYVANCILIK RAPORU 2014

nsanların sağlıklı beslenmeleri için bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdaları yeterli miktarlarda tüketmeleri gerekir. Dünya genelinde bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıdaların yeterli miktarda üretilmesinde bir sorun yaşanmazken, gıdalar ülkelere ve kıtalara göre tüketiminde bir dengesizlik söz konusudur. Artan dünya nüfusu ve dünya genelinde zaman zaman yaşanan kuraklıkların de etkisiyle bu dengesizliğin boyutunun daha da genişleyeceğini işaret etmektedir. Kişi başına hayvansal kaynaklı gıdaların tüketiminde gelişmiş ülkelerle gelişme yolundaki ülkeler arasında önemli bir farklılığın olduğu bilinmektedir. Gelecekte de gelişmiş ülkelerde hayvansal kaynaklı gıdalara olan talepte önemli bir artış beklenmezken, 2020'li yıllarda nüfusu hızla artan gelişme yolundaki ülkelerde et ve süte olan talebin 2 kat artacağı bildirilmektedir.


TARIMSAL TİCARET - D.BAKIR

Diyarbakır ihracatı son 10 yıllık dönemde 12 milyon $'dan 143 milyon $'a yükselip   12 kat oranında artış göstermiştir. Bu artış da "Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleme amacında" 2009 yılında çıkarılan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın rolü büyüktür.

BAKLAGİL RAPORU

Son 50 yıllık dünya üretimine bakıldığında, mercimek üretiminin % 377 oranında artarak 11,3 milyon ton, nohut üretiminin % 56 oranında artarak 4,5 milyon ton ve kuru fasulye üretiminin de % 97 oranında artarak 23,2 milyon tona çıktığı görülür. Bu artışlar da yaşanan teknolojik gelişmeler başta olmak üzere makineli hasadın yaygınlaşması ve hastalıklara dayanıklı çeşitlerin ıslah edilmesi ve kullanımı etkin rol oynamıştır. 2007 yılında yaşanan kuraklık ve mevsimsel şartların zorlu geçmesinden dolayı üretimlerde düşüş görülse de toparlanma çabuk olmuş ve 2009 yılında bir önceki yıla göre kuru fasulyede % 0,7 oranında, nohutta % 21,5 oranında ve mercimekte % 38,2 oranında üretimde artışlar görülmüştür.Son yıllarda biyoyakıt üretimi için gerekli hammadde için tahılların kullanılmaya başlamasıyla (mısır, şeker kamışı vb.) bu ürünlerin üretimine geçiş ile baklagil ekim alanları azalma göstermiş, bu azalış da üretime yansımıştır. 2010 yılında nohut, mercimek ve kuru fasulye dünya üretiminde son 50 yılın rekor düzeyine ulaşılmış ancak 2011 yılında başlayan üretimdeki düşüş 2012 yılına da yansımıştır.

PAMUK RAPORU

2011/2012 Pazarlama Yılından (PY) sonra görülen ekim alanlarındaki azalma daha karlı olan mısır, soya fasulyesi, buğday ve fıstık üretimine doğru kaymıştır. 2012/2013 PY'nda ekim alanlarının bir önceki PY'na % 5,5 oranında azalma göstereceği tahmin edilirken, 2013/2014 PY'nda % 7,7 oranında bir azalmanın olacağı öngörülmektedir. Büyüyen Çin tekstil sanayinin tekstil ürünleri tüketiminin de artacağı öngörülmektedir. Ancak Çin'in pamuk stokları düşünüldüğünde piyasada ciddi bir alıcı olmayacağı buna rağmen piyasanın şekillenmesi açısından önemli bir etken olacağı  tahmin edilmektedir.

TAHIL RAPORU

Dünya tahıl üretiminin 2012/2013 Pazarlama Yılında (PY) bir önceki PY'na göre % 2,7 oranında düşeceği yine de bu oranın 2008/2009 PY'nda yakalanan en iyi üretim miktarına eş olacağı tahmin edilmektedir. 2012/2013 PY'nda dünya tahıl kullanımının ise bir önceki PY'na göre oldukça düşük seviyelere gerileyeceği buna rağmen üretimi aşması beklenmektedir. Bu PY'nda daralan arzın uluslararası tahıl fiyatlarını yukarı çekme eğilimi olduğu görülmekte ve kısıtlı ihraç arzı ve daha pahalı tahılların, dünya tahıl ticaretinde % 6,9 oranında bir daralmaya sebep olacağı tahmin edilmektedir. 2013/2014 PY'nda ise dünya tahıl üretiminin tahminlerin üstünde 2 460 milyon ton olması öngörülmektedir. Dünya tahıl kullanımının ise 2013/2014 PY'nda bir önceki PY'na göre % 3 oranının üstünde bir artış ile 2 420 milyon ton olacağı öngörülmektedir. Bundaki artış ABD' deki mısıra dayalı yem ve endüstriyel kullanımın artışına bağlı olacaktır.

''