Tarım Ekonomisi

Tarım, iktisadi kalkınmada ele alınan üçlü sektör ayrımında oransal değişikliklerle de ifade edildiği gibi, hemen hemen tüm ekonomilerde birincil faaliyet sahası olarak kabul edilmektedir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişte hem üretim, hem de istihdam olarak insanların yaptıkları iş noktasındaki bağımlılıkları bu durumun diğer bir ifadesidir. Tarım, insanların temel faaliyet alanını oluşturması yanında iktisadi kalkınmada da öncü sektör olarak kabul edilmektedir.

Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır.

Müdürlüğümüz Tarım Ekonomisi Bölümünün başta kayısı üreticilerini ilgilendiren konular olmak üzere genel çalışma konuları;
  • Tarımsal bilim dallarının üretimle ilgili olarak ortaya koymuş oldukları teknik sonuçların tarımsal işletmelerde karlı bir şekilde nerede, ne zaman ve nasıl uygulanacağını bildirmek.
  • Üreticilerin bitkisel üretimle ilgili olarak pazarlamanın her aşamasında karşılaştıkları sorunları belirleyerek çözümü için her düzeyde önerilerde bulunmak.
  • Ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak politikalar ve uygulama sonuçları konusunda karar vericilere bilimsel veri sağlamak.
  • Tarımdaki yeniliklerin üreticilere ulaştırılmasında sorunları ve çözüm olanaklarını araştırmak gibi konuları oluşturmaktır.
''