İç Kontrol Birimi

​5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında kamu hizmet kalitesinin artması ile birlikte kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve ve​rimli kullanılması ihtiyacını karşılayabilmek maksadı ile anılan kanunun 55,56,57,58 inci maddelerine dayanılarak İç Kontrol Birimi kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.


İç Kontrol Nedir?

İç Kontrol, Kurumların yöneticileri ve çalışanları tarafından uygulanan, kurumun belirlenmiş hedeflerine ulaşmasında ve misyonunun gerçekleştirmesinde;
 1. Kurumdaki iş ve eylemlerin mevzuata uygunluğunu,
 2. Mali ve yönetsel raporlamanın güvenilirliğini,
 3. Faaliyetlerin etkililiği ve etkinliğini,
 4. Varlık ve kaynakların korunması, için gereken makul güvenceyi sağlamak amacıyla tasarlanmış kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.

İç Kontrolün Amacı

 • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi,
 • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi,
 • Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi,
 • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesi,
 • Varlıkların kötüye kullanılması ve israfı önlemek ve kayıplara karşı korunmasıdır.

Kurumumuzda İç Kontrol Sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar 30.03.2011 yılında başlatılmış ve Kamu İç Kontrol Standartları gereği olarak;
 • Etik Kodlar belirlenmiş,
 • Anketler ile mevcut durum tespit edilmiş,
 • Mevcut Durumda iyileştirmeye açık alanlar tespit edilmiş,
 • Ana süreçler ve alt süreçler belirlenmiş süreç yönetimi için gerekli dokümanlar oluşturulmuştur.
 • İş akış şemaları oluşturulmuş, paraf, kontrol ve onay noktaları belirlenmiştir.
 • Organizasyon yapısı mevcut duruma göre yeniden düzenlenmiş, organizasyon şemalarındaki unvanlar yeniden oluşturulmuş, iş tanımları ve gerekleri belgeleri hazırlanmıştır.
 • Risk alanları belirlenmiş ve değerlendirilmiştir.

Müdürlüğümüz İç Kontrol Sisteminin Kurulumu

İç kontrol standartları, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Bakanlık tarafından belirlenmiş ve tebliğ olarak 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi Gazetede “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” adı ile yayımlanmıştır. Tüm kurumlar, malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Tebliğde Kanun’a ve i​ç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, tüm kurumlar görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği bildirilmiştir.

Kurumumuz bünyesinde 30.03.2011 tarihinde başlatılan İç Kontrol Sistemi Kurulumu Projesi tamamlanmış bulunmaktadır.

Büyük bir istek ve kararlılıkla başlayan proje çalışmalarımız İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması, Proje Raporunun hazırlanması ve dokümante edilmesi ve Uyum Eylem Planının hazırlanmasıyla son bulmuştur. Sonuç olarak  30.03.2013 tarihinde Organizasyon  El Kitabı hazırlanmıştır.

''