24.1.2018 / Gösterim Sayısı : 77

Sözlü Sınava Giriş Tarihi

Resmi Gazetenin 01/01/2018 tarih 30288 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştınlmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında
Çalıştınlmakta Olan Işçilerin Sürekli işçi Kadrolanna veya Mahalli Idare Şirketlerinde Işçi Statüsüne Geçirilmesine ilişkin
375 Sayılı Kanun Hülmültıde Karamamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Onca Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve
Esaslar" Tebliğinin 13. Maddesi doğrultusunda Enstitü Müdürlüğü/ni-mon 19/01/2018 tarih ve 68220917-902.99-E.213940
Sayılı Müzeklcereleri ile oluşturulan Sınav Komisyonumuz; 
Sözlü Sınava girmeye hak kazanan adaylar için yapılacak
sınavın yeri ve tarihi/saatini aşağıdaki linkte belirlemiştir.
''