7.2.2018 / Gösterim Sayısı : 59

Sınav Sonuç Listesi

Resmi Gazetenin 01/01/20I8 tarih 30288 sayılı nüshasında yaymılanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından: "Kamu Kurum ve Kuruluşları nda Personel Çalıştınlmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştınlmalcta
Olan Işçilerin Sürekli Işçi ICadrolanna veya Mahalli idare Şirketlerinde Işçi Statüsüne Geçirilmesine Ilişkin 375 Sayılı Kanun Hülönünde
Karamamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Onca Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" Tebliğinin Il, 14. ve 15. Maddesi
doğrultusunda Enstitü Müdürlüğamtızün 19/01/2018 Tarih ve 68220917-902.99-E.213940 Sayılı . Müzekkereleri ile oluşturulan
komisyonumuz;" 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Halckında Kanun Hülcmünde Karamamenin 127.
Maddesi ile 375 Sayılı Kanun IlükmÜnde Kararnameye Eklenen Geçici 23. Madde doğrultusunda "Sürekli Işçilik" ve "Geçici Işçilik" için
sınava girmeye hak kazanan 12 adaya 07.02.2018 Çarşamba günü saat 11:00'de ayrı ayrı yaptığı sözlü sınav sonucunda; linkteki
cetvelde de görüleceği üzere bütün adaylar Sözlü Sınavda BAŞARILI bunmuşlardır.

Kurumumuzda Yapılan Sınav Sonuç Listesi.


''