Amaç ve Görevlerimiz

Bölgesel görev alanı: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale

Görev Konuları: Toprak su ve tarımsal meteoroloji;

  1. Suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek, düşük nitelikli suların tarımsal sulamada kullanım koşullarını belirlemek,
  2. Toprakların verimlilik potansiyellerini belirlemek, bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprak verimlilik ve kalitesine etkilerini araştırmak ve uygun gübreleme tekniklerini geliştirmek,
  3. Havzalarda su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik araştırmalar yapmak,
  4. Tuzluluk, erozyon ve çölleşmenin olumsuz etkilerinin azaltılması için alınması gerekli önlemleri belirlemek ve uygulanabilir ıslah yöntemlerini geliştirmek,
  5. Bölgesel düzeyde kuraklık risk analizlerinin yapılması, erken uyarı ve uygun arazi kullanım sistemlerinin geliştirilmesi,
  6. Tarımsal üretim riskini azaltmak için kurak ve yarı kurak bölgelerde suyun ve toprak rutubetinin yerinde muhafazasına yönelik agronomik ve kültürel önlemleri geliştirmek,
  7. Toprak ve arazi bilgi sistemlerini ve bunlara ilişkin veri tabanını oluşturmak,
  8. İklim değişikliğinin toprak su kaynaklarında ve bitkisel üretimde meydana getireceği muhtemel gelişmeleri izlemek, gözlem yapmak, değişimleri belirlemek rapor hazırlamak ve karar vericilere muhtemel krizleri önleyici önlemleri öngören ayrıntılı raporlar sunmak,​
''