Laboratuar

Toprak Fiziği LaboratuarıToprak fiziği, bitki gelişiminde önemli etkileri olan ve toprağın fiziksel davranışlarını doğrudan etkileyen tekstür, strüktür, por büyüklük dağılımı, şişme, büzülme, su ve hava iletkenliği, plastiklik ve su tutma kapasitesi gibi fiziksel özelliklerle ilgilenmektedir.  Toprak fiziği laboratuvarı; toprağın fiziksel özelliklerini belirlemek, bunların bitki besleme ve toprak verimliliği, sulama ve arazi ıslahı ile ilgili ilişkilerini saptayarak, ürü n yetiştirmede ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Laboratuvarımızda çiftçi, araştırma projeleri, özel ve resmi kuruluşlardan gelen numunelerin analizleri yapılmaktadır. Fiziksel toprak analizleri için 2 kg toprak örneği gerekmektedir.​

Yapılan Analizler ve Fiyatları

Toprak Verimlilik Analizleri Yöntemler

2016 Yılı Fiyatı

(KDV Dahil) (TL)

Standart Toprak Fiziği Analizleri

Bünye, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası ve Hacim Ağırlığı

140,00
Rutubet (%)Tüzüner 199025,00
Bünye (% kum,kilve silt oranı)Tüzüner 199045,00
Tarla Kapasitesi(%)Tüzüner 199045,00
Solma Noktası (%)Tüzüner 199045,00
Hacim Ağırlığı (gr/cm3)Tüzüner 199032,00
Özgül Ağırlık (gr/cm3)Tüzüner 199032,00
Toplam Gözenek Hacmi (%) (porozite)Tüzüner 199032,00
Hidrolik İletkenlik (cm/h)Tüzüner 199033,00
Strüktür stabilitesiTüzüner 199053,00

 

T​oprak Verimlilik LaboratuarıToprak verimliliği bitkilerin iyi bir şekilde gelişip ürün vermeleri için ihtiyaç duydukları makro (N, P, K, Ca, Mg, S) ve mikro (Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo, Cl) besin elementlerinin yeterli ve uygun oranlarda kök bölgesinde bulunması halidir. Tarımsal üretimde toprak verimliliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için toprak analizlerinin yapılarak doğru bir gübreleme programının oluşturulması gerekmektedir. Enstitü laboratuvarımızda verimlilik analizleri yapılmakta olup, analiz sonuçları değerlendirilerek yetiştirilecek bitki çeşidine uygun gübreleme programları hazırlanmaktadır.  Verimlilik analizleri için 2 kg toprak örneği yeterlidir. 

Yapılan Analizler ve Fiyatları :

Toprak Verimlilik Analizleri Yöntemler 2016 Yılı Fiyatı (KDV Dahil) (TL)
İşba(%)TSE 833325,00
Total Tuz(%)TSE 833425,00
pH (su ile doymuş toprakta)TSE 833325,00
Toprakta bitkiye yarayışlı fosfor (P2O5kg/da)Olsen Yöntemi42,00
Toprakta bitkiye yarayışlı potasyum (K2Okg/da)TSE 834142,00
Kireç (% CaCO3)Scheibler Kalsimetresi23,00
Organik Madde(%)Walkley-Black Yöntemi41,00
Total Azot (% N)Mikro Kjeldahl  Yöntemi85,00
Mikroelement (alınabilir Fe,Cu.Zn,Mn) (ppm)Lindsay ve Norwell, (1978)/ ICP-OES76,00
İlave Her Element İçin25,00
Alınabilir Bor (B)Azometin-H Yöntemi70,00
Standart Toprak Verimliliği Analizi (Paket-1) (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik madde)55,00
Standart Toprak Verimliliği Analizi (Paket-2) (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik madde)80,00
Toprak Verimliliği Analizi (Paket-3)(Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Demir, Bakır, Mangan, Çinko, Organik madde)130,00
Toprak Verimliliği Analizi (Paket-4)(Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Bakır, Mangan, Çinko).150,00
Toplam Ağır Metal AnaliziYaş yakma (kral suyu)/ICP OES Yöntemi90,00
İlave Her Element İçin25,00
Ağır Metal Okuması (Ekstrakte edilmiş örnekte)ICP OES56,00
 Tuzluluk-Alkalilik Analizleri
% İşbaTSE 833325,00
% Total Tuz (su ile doymuş toprakta)TSE 833425,00
Elektrikse İletkenlik (ds/m) (ekstraktta)TSE 833325,00
pH (su ile doymuş toprakta)TSE 833325,00
pH (ekstraktta)TSE 833325,00
Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Katyonlar (me/lt)Richards, L. A. 1954
Ca++ (me/lt),42,00
Mg++ (me/lt), 42,00
Ca++ + Mg++31,00
Na+ (me/lt), 42,00
K+ (me/lt)42,00
Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Anyonlar  (me/lt)Richards, L. A. 1954
CO3- - (me/lt)42,00
HCO3- (me/lt)42,00
Cl- (me/lt) 42,00
SO4- - (me/lt)44,00
Katyon Değişim Kapasitesi (K.D.K.) (me/100 gr)Bower, C. A. 1952 Sodyum asetat exraksiyonu yöntemi75,00
Değişebilir Katyonlar (me/100 gr)Richards, L. A. 1954 Amonyum asetat yöntemi
Na % (ESP)74,00
K %70,00
Ca %56,00
Mg %55,00
Ca+Mg (Ca+Mg %)58,00
Bor (ppm)Richards, L. A. 1954 Carmin yöntemi70,00
Standart Tuzlu, Alkali Toprak Analizi (% İşba, pH, EC, Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4, B, (K.D.K.), Değişebilir Na,) 410,00


​Sulama Suyu Analizi LaboratuarıSulamada kullanılan su, çeşitli miktarlarda çözünmüş bileşikler kapsar. Bunlar bağıl olarak az, ancak önemli miktarda çözünmüş katılar olup, kayaç ve toprakların ayrışması ve kireç, jips gibi tuz kaynaklarının sularla çözünmesi sonucu ortaya çıkarlar.

Suyun, sulama için elverişliliği, önemli ölçüde içerdiği tuzların cins ve miktarlarına bağlıdır.Sulamada uygun kalitede su kullanılmadığı zaman ürün miktarı ve kalitesi düşer, toprakta kısa süre içinde tuzlulaşma-çoraklaşma sorunu başlar. Ayrıca, sulama suyunda fazla miktarda bulunan zehir etkisi yapan elementler (bor gibi)  bitkiye zarar vermektedir. Bu nedenle sulama suyu kullanılmadan önce mutlaka tuzluluk, sodyum oranı ve zehir etkisi yapan elementler açısından tahlil ettirilmelidir.

Enstitümüz laboratuvarında araştırma projeleri başta olmak üzere, çiftçi, özel ve kamu kuruluşlarından gelen su numunelerin analizleri yapılmaktadır. Yapılan analizler sonucunda hazırlanan raporlarda sulama sularının tarımsal açıdan uygunluğu belirtilmektedir. Sulamaya uygun olmayan ve su kaynağı kısıtı nedeniyle kullanılması zaruri olan sorunlu suların kullanılma durumunda, alınması gereken önlemler raporda belirtilmektedir. 

Yapılan Analizler ve Fiyatları 

Sulama Suyu Analizleri Yöntemler

2016 Yılı Fiyatı

(KDV Dahil) (TL)

Elektriksel İletkenlik(dS/m)TS 974817,00
pHTS 1052317,00
Katyonlar (me/l)Titrimetrik/ fleym fotometri yöntemi.
Kalsiyum (Ca)21,00
Magnezyum (Mg)21.00
Toplam Sertlik (Ca + Mg)32,00
Sodyum (Na)21,00
Potasyum (K)21,00
Anyonlar (me/l)Titrimetrik yöntemi.
Karbonat (CO321,00
Bikarbonat (HCO3)21,00
Klor (Cl)21,00
Sülfat(SO4)37,00
Bor (ppm)Carmin yöntemi.25,00
İz Elementler-1 (Fe, Cu, Zn, Mn)ICP OES76,00
İlave Her Bir Element İçin25,00
İz Elementler-2 (Cr, Cd, Co, Pb, Mo)ICP OES90,00
İlave Her Bir Element İçin20,00

Standart Sulama Suyu Analizi

(pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4)

115,00


''