Araştırma Bölümleri

Bitki Besleme ve Toprak Bölümü

Bitki Besleme ve Toprak Bölümünde, toprakların verimliliğini değiştirmeye yönelik toprak ve bitki analizlerine dayalı sürdürülebilir, ekonomik ürünü sağlayacak araştırmalar yürütülmektedir.

Tarım alanlarımızın potansiyel toksit elementler bakımından durumlarının belirlenmesi, kirli kabul edilen alanlarda kirliliğe sebep olan toprakların belirlenerek, kirliliğe karşı gerekli geliştirilmelerin yapılmasına yönelik araştırmalar yapılmaktadır.

Kültür bitkilerinin sağlıklı olarak yetiştirilerek karlı bir üretimin yapılabilmesi için bu bitkilerin belirli ekolojik ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması, ekolojik gereksinimlerinin karşılanamadığı durumlarda ise ekonomik olmaktan çıkan bitki yetiştiriciliğinin her bölgenin farklı ekolojik kesimlerini belirleyerek karlı bir üretim ve sürdürülebilir verimliliğin sağlanmasına yönelik araştırma çalışmaları yapılmaktadır.

İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekoloji Sistemleri Bölümü

​Genel olarak havza içerisinde toprak ve su kaynaklarını korunması, geliştirilmesi ve bu kaynaklardan sürdürülebilir şekilde yararlanılması için araştırmaların yürütülmesi, Ülkemizde ve Bölgemizde iklim değişikliğinin etkisi ile ortaya çıkan çölleşme ve kuraklık gibi problemlerin belirlenerek alınacak tedbirler için ileriye dönük kontrol ve koruma yapılması Bölümümüzün ana görevidir.

Sulama amaçlı su depolanması ve feyezan önleme tesisleri projeleme kriterlerinin, tarımsal havzaların hidrolojik, morfolojik ve agro-meteorolojik parametrelerinin, havzadan su depolama yapılarına gelecek olan yağışların ve akımların ölçülmesi ve karakteristiklerinin  belirlenmesi, havza su verimine arazi kullanımlarının etkisinin belirlenmesi, yağış ve akım verileri kullanılarak havza hidrolojik modellerinin belirlenmesi, havzalarda sediment ölçümleri ve sediment verimi araştırmaları yürütülmesidir.

Havzalarda yağış ve akım bileşenlerinin belirlenmesinde izotop tekniklerinin kullanılması, havzaların sediment verimini tahmin etmede kullanılan modellerin ülkemiz havza koşullarında uygulanabilirliklerinin araştırılması ile havzalardaki toprak kaybını önleyecek kültürel, fiziksel ve bitkisel yöntemlerin belirlenmesi üzerine faaliyetler yapılmaktadır.

Bunlara ilaveten, toprak  kalite parametrelerinin toprak ve su korunumuna etkisi, havzalarda çeşitli erozyon belirleme yöntemlerinin karşılaştırılması ve erozyon risk haritalarının hazırlanması incelenmektedir. Havza rutubet rejiminin ve tutulmanın araştırılması ve izlenmesi, tarımsal ve hidrolojik kuraklik, tarım havzalarındaki akımların uzun dönem dağılımlarını tahmin etmek için kullanılacak yöntemler geliştirerek su depolama yatırımlarının ve sulu tarım altyapısının yararlılığını ve verimliliğini artırmak, uygun arazi geliştirme metodolojilerinin belirlenmesi suretiyle, gelişmemiş; doğal meraların sürdürülebilir verimliliğini ve yararlılığını artırmak, arazi kullanımındaki değişimin etkisini belirleyebilecek yöntemler geliştirerek, yukarı havzalardaki arazi kullanımındaki değişimlerin alt havzalardaki tarım üzerine olan istenmeyen etkilerin yaratacağı riski azaltmak,toprak rutubetinin yerinde muhafazası için daha iyi yöntemler geliştirerek yarı kurak bölgelerdeki tarımsal üretim riskini azaltmak, ekonomik, uygulanabilir ve kabul edilebilir toprak muhafaza yöntemlerini belirleyerek, toprak ve su kaynaklarını su ve rüzgar erozyonundan korumak ve çölleşme riski altında bulunan alanların sürdürülebilirliğini sağlayacak en uygun rüzgar erozyonunu önleme metotlarını ortaya koymak Bölümümüzün görev alanlarına girmektedir.

Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi

​...

Laboratuar Bölümü

​Laboratuarımız Konya'nın ilk laboratuarıdır. Bölgemizde hizmet veren diğer laboratuarların kontrol işlemleri teknik personelimiz tarafından yürütülmektedir ve bu laboratuarlarda çalışan teknik ekibe yönelik dönem dönem eğitimler yine teknik personelimiz tarafından verilmektedir. Laboratuarımıza 1999-2013 yıllarını kapsayan süreçte çiftçilerimizden, tarım danışmanlarından ve projelerimizden olmak üzere toplam 44.060 adet numune gelmiştir. Bu numunelerle ilgili olarak 319.197 adet analiz yapılmıştır. Hazırlanan raporlar çiftçilerimize, ilgili kuruluşlara gönderilmiştir ve bilinçli gübre kullanmalarına yardımcı olunmuştur.

Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım Ekonomisi Bölümünde İstasyonumuzun çalışma konularında ekonomik analiz ve sosyo-ekonomik analiz çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca İstasyonumuzun diğer bölümlerinde yapılan çalışmaların ekonomik analizleri de yapılmaktadır.

Bu sayede yapılan çalışmanın uygulamaya aktarımının ekonomikliği ortaya konmuş olmakla beraber bölümler arası işbirliği de sağlanmaktadır. Konya'nın yanı sıra, İstasyonumuzun çalışma alanına giren Karaman, Niğde, Aksaray, Isparta ve Burdur illerinde yetiştirilmekte olan ürünlere ilişkin maliyetler her yıl bölümümüz tarafından hesaplanmaktadır.

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümü

Toprak işleme, ekim, dikim, gübreleme, bakım, sulama, hasat ve hasat sonrası mekanizasyon konularına ilişkin araştırmalar,

Tarımsal mekanizasyon işletmeciliği ve planlanması ile ilgili araştırmalar,

İşletmelerin tarımsal mekanizasyon sorunlarının belirlenmesi ve çözüm olanaklarının ortaya konulması ile ilgili araştırmalar,

Hasat ve hasat sonrası işlemlerde (taşıma, sınıflandırma, paketlerne ve depolama vb) mekanizasyonu için uygun verilerin üretilmesine yönelik araştırmalar,

Tarımda enerji tasarrufu sağlayacak alternatif enerjilerin kullanımı için uygun sistemler geliştirilmesi ile ilgili araştırmalar,

Tarımda mekanizasyon ve bilişim teknolojilerinin kullanılması ile ilgili araştırmalar.

Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Bölümü

​Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Bölümünün ana hedefleri; araştırma önceliklerinin değerlendirilmesi, bilhassa kurak ve yarı kurak bölgelerde oluşabilecek toprak ve su kıtlığı krizi çözümünde toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir durumda verimliliğini artıracak şekilde yönlendirilmesi şeklindedir.

Bu kapsamda Kurumumuzda;

Sulama sistemlerinin planlanması, işletilmesi ve yönetimi için uygun teknolojilerin  kullanılması ile sulu tarımda performansın arttırılması, sulama alanlarında su tasarrufu  sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar ve projeler yapılmaktadır.

Su optimizasyonu ile bitki su ihtiyaçları ve sulamanın programlanmasıyla suyun etkin kullanımı sağlanması, sulama suyu kalitesine bağlı olarak en uygun bitki çeşidinin seçimi ve optimum verim sağlamak amacıyla tarımsal tedbirlerin belirlenmesi, toprak-bitki-atmosfer sistemi içinde potansiyel bitki su tüketiminin belirlenmesine ve gerçek bitki su tüketiminin doğrudan belirlenmesine yönelik yöntem geliştirme çalışmaları, kentsel atık suların doğal arıtımını sağlayan sistemlerin hidrolik ve biyolojik parametrelerinin belirlenmesi ve arıtılmış suların yenilenebilir kullanımı, iklim değişikliğinin etkisi dikkate alınarak yeni, güncel sulama ve stres çalışmaları yapılmaktadır.

''