6.6.2014

Enerji Bitkileri Bölümü

  • Tanıtım
  • Geçmişten GÜnümüze
  • Alt Birimler
  • Çalışma KonularıÜlkemizde kullanılan enerjinin birinci derecede fosil yakıtlardan karşılanması, petrol kaynakları bakımından kendine yeter durumda olmaması ve ihtiyacın % 92 sini ithalat yolu ile karşılanması petrol alımı için milyarlarca doların dışarıya ödenmesi nedeni ile ekonomimiz olumsuz etkilenmektedir. Petroldeki dışa bağımlılığı azaltmak, çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak, üretimdeki en önemli gider kalemlerinden olan akaryakıt giderini azaltarak, ürün maliyetini düşürmek hedeflenmektedir. Bunun için ülke olarak alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz, bu konularda temel araştırmalar yürütmemiz gerekmektedir.​ 

Bu kapsamda 2008 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından enstitümüz “ Enerji Bitkileri Tarımı Araştırma Merkezi” olarak ülke genelinde araştırma ve temel projeler yürütmekle görevlendirilmiştir. Bunun üzerine bir altyapı projesi hazırlayarak DPT’na sunulmuş ve proje kabul edilmiştir. Proje ile enstitü bünyesinde “Enerji Tarımı Araştırma Merkezi” kurulmuştur. Enerji Tarımı Araştırma Merkezi yeniden yapılanma çerçevesinde enstitünün bir bölümü haline getirilmiştir. Bölüm içerisinde gelişmiş bir biyoyakıt laboratuarını barındırmaktadır.​2008 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından enstitümüz “ Enerji Bitkileri Tarımı Araştırma Merkezi” olarak ülke genelinde araştırma ve temel projeler yürütmekle görevlendirilmiştir. Bunun üzerine bir altyapı projesi hazırlayarak DPT’na sunulmuş ve proje kabul edilmiştir. Proje ile enstitü bünyesinde “Enerji Tarımı Araştırma Merkezi” kurulmuştur. Enerji Tarımı Araştırma Merkezi yeniden yapılanma çerçevesinde enstitünün bir bölümü haline getirilmiştir. Bölüm içerisinde gelişmiş bir biyoyakıt laboratuarını barındırmaktadır. Bu laboratuar biyodizel, biyoetenol ve biyolkütle olmak üzere 3 birimden oluşmaktadır. laboratuarlarda biyoyakıtlar dışında, ıslah çalışmaları dahilinde yapılması gereken analizlerinde tamamına yakını yapılabilmektedir.Biyodizel: 

Biyodizel, bitkisel ve hayvansal yağlardan elde edilen ve motorine alternatif bir biyoyakıttır. Biyodizel biriminde değişik hammaddelerden biyodizel üretimi ve üretilen biyodizelin standartlara uygunluğunun test edilmesi işlemleri yapılmaktadır. 

Biyoetanol: 
Biyoetanol, şeker, nişasta ve selüloz içeren hammaddelerden elde edilen ve benzine alternatif bir yakıttır. Biyoetanol biriminde değişik hammaddelerden biyoetanol elde edilmesi ve elde edilen biyoetanolün kalite testleri yapılmaktadır.    

Biyokütle: 
Biyokütle biriminde her türlü bitkisel materyal üzerinde çalışma yapılmaktadır. Bitkisel hammaddeler briketlenerek veya peletlenerek yanma analizleri, yanma sonrasında ortaya çıkan egzoz emisyonları belirlenmektedir. Ayrıca bu materyallerin kalori değerleri de tespit edilmektedir. Bölümün çalışmakta olduğu ve çalışmayı planladığı konular arasında; 

​• Her türlü tarımsal atık ve artığın biyodizel, biyoetanol ve biyokütle olarak değerlendirilebilme imkânlarının araştırılması, 
• Bitkisel ve hayvansal yağlardan biyodizel elde edilmesi ve elde edilen biyodizelin standartlara uygunluğunun belirlenmesi çalışmaları, 
• Her türlü bitkisel materyalden biyoetanol elde edilmesi ve elde edilen biyoetanolün standartlara uygunluğunun belirlenmesi çalışmaları, 
•  Dünyada enerji amaçlı olarak tarımı yapılan bitkilerin ülkemiz tarımına kazandırılması çalışmaları, 
• Tarımsal kaynaklı yenilenebilir enerji bakımından ülkemizin potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar, 
• İnsan veya hayvan gıdası olarak kullanılmayan materyallerden biyoyakıt üreterek, biyoyakıtların gıda fiyatları üzerine baskı yapmasını engelleyecek çalışmalar, 
• Biyokütle elde edilen bitkilerin tarımı ve bu materyallerin briket veya peletlenerek yakıt olarak kullanımına yönelik çalışmalar bulunmaktadır.
''