Yayınlar

​ULUSAL YAYINLAR


1. Düşünceli F., Z. Mert, A. F. Yıldırım, M. E. Bayram, H. Kılıç, U. Küçüközdemir, Z. Uçkun, L. Çetin, K. Akan, R. Ünsal, İ. Özseven, H. Bayramoğlu, A. İlkhan, S. Albustan, N. Bolat, H. Hekimhan, N. Dinçer, T. Kahraman ve O. Büyük, 2008. Buğday ve Arpanın Ülkemizde Görülen Bazı Önemli Hastalıklarına Karşı Entegre Dayanıklılık Islahı Yaklaşımları, Ülkesel Tahıl Sempozyumu, Konya

2. Sezer M. C., S. Yanıkoğlu, İ. Küçük, 2008. İki Farklı Kaynaklı Atdişi Tane Tipi Mısırda S1 Tekrarlamalı Seleksiyon Yöntemi ile Mısır Populasyonları Geliştirilmesi, Tahıl Sempozyumu, Konya

3. Sezer M. C., S. Yanıkoğlu, İ. Küçük, R. Cengiz, 2008. Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde Mısır Populasyonları Geliştirme Çalışmaları, Tahıl Sempozyumu, Konya

4. Yanıkoğlu S., M. C. Sezer, R. Cengiz, 2008. Kendilenmiş Mısır Hatlarının Geliştirilmesinde Yoklama Melezlerinin Çok Yönlü Değerlendirilmesi, Tahıl Sempozyumu, Konya

5. Cengiz B., O. Dağlıoğlu, Ü. Geçgel, 2008. Sakarya ve Eskişehir Lokasyonlarında Yetiştirilen Bazı Kuru Fasulye Çeşitlerinin Kalite Özellikleri, Türkiye 10. Gıda Kongresi, Erzurum

6. Cengiz R., K. Z. Korkut, 2008. Mısır Hatları Arasındaki 8x8 Yarım Diallel Melez Döllerinde Verim ve Verim Unsurlarının Kalıtımları Üzerine Araştırmalar, Ülkesel Tahıl Sempozyumu, Konya

7. Cengiz R., S. Yanıkoğlu, 2008. Mısır Islah Çalışmalarında Kullanılan Kaynak Materyalin Yapısı ve Kendilenmiş Hat Geliştirmeye Etkisi, Ülkesel Tahıl Sempozyumu, Konya

8. Bayram M. E., İ. Özseven, L. Demir, Ş. Orhan, 2008. Güney Marmara Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Çalışmalarında Öne Çıkan Hatların Verim ve Kalite özelliklerinin İncelenmesi, Ülkesel Tahıl Sempozyumu, Konya

9. Bayram M. E., İ. Özseven, L. Demir, Ş. Orhan, 2008. Doğu ve Güney Doğu Marmara Bölgesinde Buğday Tarımında Farklı Yetiştirme Tekniği Çalışmaları, Ülkesel Tahıl Sempozyumu, Konya

ULUSLARARASI YAYINLAR

1. Akın B., N. Zencirci ve İ. Özseven, 2008. Field Resistance of Wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes from Different Countries to Leaf Rust (Puccinia triticina), Turk J Agric For 32 (2008) TUBITAK

​ULUSAL YAYINLAR


​1. Gökmen, S., A. Sayaslan, A. C. Ülger,  M.A. Sakin, A. Öz ve A. Duman, 2009. Bölgelerde Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Melez Atdişi Mısır (Zea mays indentata L.) Çeşitlerinin Verim ve Yaş Öğütme Kalitesinin Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay.

2. Bayram, M.E., L. Demir, 2009. Yazlık Dilimde Tarımı Yapılan Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çesitlerinin Marmara Ekolojisindeki Verim Stabilitesi. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009, Cilt 23, Sayı 1, 1-12.

3. Araz, A., M.E. Bayram, N.E. Babaroğlu, 2009. Sakarya İlinde Buğday Çeşitlerinde Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğüne Neden Olan Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi. IX. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir. (Poster)

4. Değirmenci, K., B. Akbaş, R. Cengiz, 2009. Bazı Mısır Hatlarına Ait Tohumlarda Maize dwarf mosaic virus (MDMV)’nün Varlığının Belirlenmesi ve Termoterapi Uygulaması. III. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, Van.

ULUSLARARASI YAYINLAR

1. Düşünceli, F., K. Akan, Z. Mert, L. Çetin, S. Yazar, T. Akar, N. Bolat, R. Ünsal, B. Ercan, İ. Özseven, L. Demir, H. Kılıç, H. Bayramoğlu, İ. Öztürk, A. Tülek, U. Küçüközdemir, A. İlkhan, H. Hekimhan, A. F. Yıldırım, 2009. An Overview of the Network for Important Cereal Diseases Management Research in Turkey between 2003 and 2007. 12th. International Cereal Rust and Powdery Mildews Conference, Antalya-Turkey (Poster)
ULUSAL YAYINLAR

1. Gökmen S, Sayaslan A, Ülger A.C,  Sakin M.A, Öz A ve Duman A (2009). Farklı Bölgelerde Ana Ürün Koşullarında Yetiştirilen Melez Atdişi Mısır (Zea mays indentata L.) Çeşitlerinin Verim ve Yaş Öğütme Kalitesinin Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay. Cilt I, S: 262-266.​ULUSLARARASI YAYINLAR

1. Geren H., Ünsal R., Sevim İ., Demir L., Özseven İ., Dincer N., Yaktubay Ş., Morgounov A., Akın B., 2010. Improvement of Yield and Yield Components of Spring Bread Wheat Varieties Registred in Turkey, 8th International Wheat Conference, 1-4 June, St. Petersburg, Russia  (Poster bildiri)​
ULUSAL YAYINLAR

1. Cengiz R., M.C. Sezer, A. Duman, Ö. Dayı, A.E. Özbey, M. Esmeray, N. Akarken. Yoklama Melezi Yöntemi ile Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının Genel Kombinasyon Yeteneklerinin ve Heterotik Gruplarının Belirlenmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi (Sunulu Bildiri). Cilt 1. S: 426-429. 15-19 Eylül 2011, Bursa.

2. Sezer M.C., R. Cengiz, Ö. DAYI, A. Duman, A.E. Özbey, M. Esmeray, N. Akarken. Populasyon Islahında Yaygınlık ve Basıklık Değerleri.  Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi (Sunulu Bildiri). Cilt 1. S: 420-425. 15-19 Eylül 2011, Bursa.

3. Duman, A., İ. Turgut. Cin Mısır (Zea mays everta Sturt.) Islah Araştırmalarında En Uygun Çiçek Tozu Verme Zamanlarının Belirlenmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi (Sunulu Bildiri). Cilt 1. S: 361-366. 15-19 Eylül 2011, Bursa.

4. Duman, A. Ekolojik Gübre Olarak Kullanılan Leonardit’in Atdişi Mısır’da (Zea mays İndentata S.) Verim ve Bazı Verim Öğeleri Üzerine Etkileri. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi (Sunulu Bildiri). Cilt 1. S:373-378. 15-19 Eylül 2011, Bursa.

5. Cengiz R., M.C. Sezer, A. Duman, Ö. Dayı, A.E. Özbey, M. Esmeray, N. Akarken. Bazı Melez Mısır Çeşitlerinin Stabilite Parametrelerinin Belirlenmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi (Poster Bildiri). Cilt 1. S:445-448.  15-19 Eylül 2011, Bursa.

6. Cengiz R., M.C. Sezer, A. Duman, Ö. Dayı, A.E. Özbey, M. Esmeray, N. Akarken, H. Hanoğlu. Bazı Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının Silajlık Mısır Islahında Değerlendirilmesi. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi (Poster Bildiri). Cilt 1. S:441-444. 15-19 Eylül 2011, Bursa.

ULUSLARARASI YAYINLAR

1. Cengiz R., M.C. Sezer, M. Esmeray, Ö.D. Dogru, A.E. Özbey, A. Duman, N. Akarken, 2011. Determination of General Combining Ability and Heterotic Groups of Maize Inbred Lines by Top-cross Method. 11. Asian Maize Conference. 7-11 November, Nanning, China.

2. Cengiz R. and K.Z. Korkut, 2011. Genetic Analysis of Selected Subtropical Maize Inbred Lines Developed in Turkey. 11. Asian Maize Conference. 7-11 November, Nanning, China.

3. Cengiz R., 2011. The Mission and Vision of Maize Breeding in Turkey. 7-11 November, Nanning, China.

ULUSAL YAYINLAR


ULUSLARARASI YAYINLAR

1. Kolmer J. A., Z. Mert, K. Akan, L. Demir, R. Ünsal, C. Şermet, M. Keser, B. Akın, A. Morgounov, 2012. Virulens of Puccinia triticina in Turkey and Leaf Rust Resistance in Turkish Wheat Cultivars. Eur. J. Plant Pathol., DOI:10.1007/s10658-012-0107-1.​

​ULUSAL YAYINLAR​


1. Bayram M.E., Demir L., Orhan Ş., 2013. Bazı Kırmızı Taneli Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Verim Stabilitesi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi 10-13 Eylül, Konya.

2. Bayram M.E., 2013. Dünyada Buğdayın Durumu ve Türkiyenin Önemi. Agromedya Türkiye’nin Bitkisel Üretim Dergisi. Nisan-Mayıs Yıl 1, Sayı 3, s. 92-96

3. Cengiz R., M.C. Sezer, A.E. Özbey, M. Esmeray, A. Duman, N. Akarken ve Ö. Dayı, 2013.  Mısır (Zea mays indentata Sturt.)  heterotik gruplarına ait sentetik kaynak materyallerin geliştirilmesi. Harman Dergisi. Sayı: 10, s. 70-74.

4. Duman A., R.Cengiz, Ö.Dayı, M.C.Sezer, M.Esmeray, N.Akarken ve A.E.Özbey, 2013. Bazı kendilenmiş mısır hatlarının (Zea mays indentata Sturt.) silajlık mısır ıslahında kalite kriterleri açısından değerlendirilmesi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya.

5. Özbey A.E., M.Esmeray, R.Cengiz, M.C.Sezer, , N.Akarken, Ö.Dayı ve A.Duman, 2013. Bazı kendilenmiş mısır (Zea mays indentata Sturt.) hatlarının morfolojik karakterlerinin değerlendirilmesi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül,  Konya.

6. Sezer M.C., R. Cengiz, A. Duman, Ö. Dayı, N. Akarken, M. Esmeray, A. E. Özbey, 2013. Bazı silajlık melez mısır (Zea mays indendata Sturt.) çeşitlerinin stabilite parametrelerinin belirlenmesi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya.

7.    Cengiz B., Y. Nogay, R. Akın, 2013. Farklı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Hatlarının Sakarya ekolojik koşullarında bazı Tarımsal Özellikleri ve Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya.


ULUSLARARASI YAYINLAR


1. Kolmer, J.A.; Mert, Z.; Akan, K.; Demir, L.; Unsal, R.; Sermet, C.; Keser, M.; Akin, B.; Morgounov, A.I., 2013. Virulence of Puccinia triticina in Turkey and leaf rust resistance in Turkish wheat cultivars. European Journal of Plant Pathology 35(4):703-716.

2. Avşar B., Aydın N., Bayramoğlu H.O., Şermet C., Mert Z., Orhan Ş., Demir L., Budak H., 2013. Polymorphism  Study In RILs Created By Tosunbey X Tahırova  2000 Cross. International Plant Breeding Congress, Field Crops, Page 348, 10-14 November 2013, Antalya, Turkey.

​3. Cengiz R., 2013. Maize researches in Turkey; past, present and future. International Plant Breeding Congress. 10-14 November, Antalya/Turkey.

4. Sezer M.C., R. Cengiz, M. Esmeray, A. E. Özbey, Ö. Dayı, N. Akarken ve A. Duman, 2013. S1 Recurrent Selection Method in the Population of Adapop 11 Silage Maize. International Plant Breeding Congress. 10-14 November, Antalya/Turkey.​

​ULUSLARARASI YAYINLAR


1. Akarken N. and T. Taş.2014. T. Bazı Mısır Hatlarının Yaprak Klorofil Yoğunluklarının (SPAD) Belirlenmesi. International Mesopotamia Agriculture Congress. 22-25 September 2014, Diyarbakır, Turkey.

2. Cengiz R., Cengiz B., Esmeray M., Sezer M.C., Akarken N., Özbey A.E., Duman A. 2014. Development of Synthetic Source Materials Considering to Protein and Oil Content in Kernel. International Mesopotamia Agriculture Congress. 22-25 September 2014, Diyarbakır, Turkey.

3. Cengiz R., Cengiz B., Esmeray M., Sezer M.C., Akarken N., Özbey A.E., Duman A. 2014. Determination of General Combining Ability and Heterotic Groups of Maize Inbred Maize Lines by Top-cross Method. International Mesopotamia Agriculture Congress. 22-25 September 2014, Diyarbakır, Turkey.

4. Cengiz R., Korkut K.Z., Esmeray M., Sezer M.C., Akarken N., Özbey A.E., Duman A., Dayı Ö., Başer İ., Tuna M., Bilgin O., Ateş E.. 2014. Development of Doubled Haploid Lines by In vivo Haploid Technique in Hybrid Maize Breeding. 12th Asian Maize Conference and Expert Consultation on Maize for Food, Feed, Nutrition and Environmental Security. 30 October - 1 November, 2014 Bangkok, Thailand.

5. Cengiz R., Esmeray M., Özbey A.E.. 2014. Development of Late Temperate Inducer Lines. 12th Asian Maize Conference and Expert Consultation on Maize for Food, Feed, Nutrition and Environmental Security. 30 October - 1 November, 2014, Bangkok, Thailand.

6. Cengiz R..2014. Maize in Turkey, Country Report. 12th Asian Maize Conference and Expert Consultation on Maize for Food, Feed, Nutrition and Environmental Security. Page 352-361. 30 October - 1 November, 2014, Bangkok, Thailand.

7. Cengiz R. 2014. Maize Researches in Turkey; Past, Present and Future. International Colloquium on Opportunities and Challenges of Maize Production. 14-15 October 2014. Faisalabad, Pakistan.

8. Morgounov, A., Akin, B., Demir, L., Keser, M., Kokhmetova, A., Martynov, S., Orhan, S., Ozdemir, F., Özseven, I. Sapakhova, Z., Yessimbekova, M., 2014. ​Yield gain in leaf rust resistant and susceptible winter wheat varieties due to fungicide application. Crop & Pasture Science.

9. Demir, L., Orhan, Ş., Özseven İ., Canıgeniş, G., Morgounov, A., Akın, B., 2014. The Effect of Leaf Rust on Grain Yield and on Yield Traits in Spring Bread Wheat Varieties. International Mesopotamia Agriculture Congress. 22-25 September 2014, Diyarbakır, Turkey.

10. Sevim, İ., Geren, H., Ünsal, R., Demir, L., Orhan, Ş., Yaktubay, Ş., Ezici, A.A., 
Morgounov, A., Akın, B.. 2014. Genetıc Gaıns For Graın Yıeld And Yellow Rust In Hıstorıcal Set Of Sprıng Wheat Varıetıes Developed In 1965-2010 2nd International Wheat Stripe Rust Symposium, 28 April-01 May-2014-İzmir, Turkey.

11. Urin V. and N. Özer 2014. The prevalence of leaf rust disease at wheat cultivated area in Sakarya province the reactions of some lines and its relationship with climate, Joint International Congress 14th Mediterranean Phytopathological Union & International Society of Mycotoxicology, 25-29 August 2014, İstanbul.

12. Mert Z, K. Akan, L. Çetin, A. Yorgancılar, B. Ercan, R. Ünsal, A. Tülek, V. Urin, C.Şermet, Ü.Küçüközdemir, H. Ay, A. İlkhan and M. Karaman, 2014 Current situation of wheat stripe rust in Turkey: Yr27 virulence and potential effects, 2nd International Wheat Stripe Rust Symposium, April 28 to May 1, 2014, İzmir.

13. Cengiz B., Nogay Y., Tunalı M.M., Akın R..2014. Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Genotiplerinin Farklı İki Lokasyonda Tarımsal Özellikleri Ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi, International Mesopotamia Agriculture Congress. 22-25 September 2014, Diyarbakır, Turkey.

ULUSAL YAYINLAR​

1. Cengiz R., Akarken N., Erdal Ş. 2015. Mısır Bitkisinde Kuraklık ve Yüksek Sıcaklık Stresinin Etkileri. Agromedya Dergisi. Ocak-Şubat-2015, Sayı:14, 28-30.

2. Cengiz R. 2015. Türkiye'de Kamu Mısır Araştırmaları. 11. Tarla Bitkileri Kongresi. 07-10 Eylül, 2015, Çanakkale, Türkiye. Sunulu Bildiri.

3. Cengiz R., Cengiz B., Esmeray M., Sezer M.C., Akarken N., Özbey A.E., Duman A. 2015. Waxy (Zea mays ceratina) Mısır Çeşitlerinin Geliştirilmesi. 11. Tarla Bitkileri Kongresi. 07-10 Eylül, 2015, Çanakkale, Türkiye. Poster Bildiri.

4. Sezer M.C., Özbey A.E., Esmeray M., Cengiz R., Duman A., Akarken N. 2015. Adapop 9b (S1) C1 Şeker Mısır Popülasyonunun İki Farklı Karakterinde Yaygınlık ve Basıklık Değerleri. 11. Tarla Bitkileri Kongresi. 07-10 Eylül, 2015, Çanakkale, Türkiye. Poster Bildiri.

5. Sezer M.C., Özbey A.E., Esmeray M., Cengiz R., Duman A., Akarken N., Atakul Ş., Kılınç S., Kahraman Ş., Tezel M., Arıcı R.Ç. 2015. Bazı Şeker Mısır Çeşit Adaylarının Farklı Lokasyonlardaki Performansları. 11. Tarla Bitkileri Kongresi. 07-10 Eylül, 2015, Çanakkale, Türkiye. Poster Bildiri.

6. Cengiz R. 2015. Türkiye'de Mısır Üretimi ve Ekonomisi. Tarım Türk Dergisi. Mart-Nisan-2015, Sayı:52, 52-59, 72-77.

7. Cengiz R. 2015. Mısır Bitkisinde Gübreleme. Tarım Türk Dergisi. Kasım-Aralık-2015, Sayı:56.

 

ULUSLARARASI YAYINLAR 

1. Aslam M., Maqbool M.A., Cengiz R. 2015. Drought Stress in Maize (Zea mays L). Effects, Resistance Mechanisms, Global Achievements and Biological Strategies for Improvement. Springer Cham, Heidelberg, Switzerland.

2. Cengiz R., 2015. Maize Research of Public Sector in Turkey. International Plant Breeding Congress-II. 01-05 November, Antalya/Turkey.

3. Cengiz R., Cengiz B., Esmeray M., Sezer M.C., Akarken N., Özbey A.E., Duman A. 2015. Development of Waxy (Zea mays ceratina) Corn Hybrids. International Plant Breeding Congress-II. 01-05 November, Antalya/Turkey.

4. Sezer M.C., Esmeray M., Özbey A.E., Cengiz R., Duman A., Akarken N. 2015. Assesment of the Sweet Corn (Zea mays L. var. saccharata Sturt) Breeding Lines, Selfing of Which is Continuing, in Terms of Fresh Ear Yield With Inspection Top-Cross Method. International Plant Breeding Congress-II. 01-05 November, Antalya/Turkey.

''