Bölümler ve Görevleri

​ISLAH VE GENETİK BÖLÜMÜ

 

 

  Çalışma alanımıza giren Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya İllerinde, agroekolojik koşullarına uyum gösteren, kalite standartlarına uygun, yüksek verimli yerfıstığı, ayçiçeği, soya, kolza ve diğer yağlı tohumlu bitki çeşitlerini geliştirmek ve araştırma çalışmaları yürütmektir.

  Temel Islah stratejisini; geniş materyal tabanı ile çalışma, çoklu lokasyon testleri, çoklu disiplinli yaklaşım, yeni yöntemlerin ıslahla bütünleşmesi oluşturmaktadır.

 

 

YETİŞTİRME TEKNİĞİ BÖLÜMÜ

 

 

  Bölüm, Osmaniye İli için sürdürülebilir tarım tekniklerini geliştirmekle yükümlüdür. Toprak verimliliğini korumak ve geliştirmek, geliştirilen çeşitlerin farklı yetiştirme şartlarındaki performanslarını test etmek, farklı yetiştirme sistemlerinin test edilmesi, korumalı ve düşük girdili tarım amaçlarına uygun araştırmalar yapmaktır.

 

 

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

 

 

* Enstitümüzün görev alanına giren konularda sosyo-ekonomik araştırma faaliyetlerini yürütmek,

    Kırsal alandaki üreticilerin üretim ve gelirlerini artırarak genel yaşam koşullarını iyileştirmek ve Tarımsal politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla;

* Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kırsal ve tarımsal ekonomilere yönelik, çevre       ekonomisi, tarımsal pazarlama, tarım politikaları ve benzeri konularda proje hazırlamak ve yürütmek,

* Tarım sektörünün ekonomiye katkısını artırmak amacıyla, yatırım, üretim, kırsal kalkınma, kontrol ve destekleme politikalarının etkinliğine yönelik araştırmalar yapmak,

* Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.

 

 

ÜRETME VE İŞLETME BÖLÜMÜ

 

 

  İstasyonumuz tarafından geliştirilerek tescil ettirilecek çeşitlerin, tohumluk üretiminde; tarla hazırlığı, ekim, sulama, gübreleme, tarımsal mücadele (yabancı otlar, hastalık ve zararlılar ile), hasat, tohum temizleme ve ambalajlama işlemleri ile tohumlukların sözleşme yapılan kuruluş/firmalara sevki aşamalarında; gerekli tüm tarımsal uygulamaların tekniğine uygun olarak yapılması ve yeni tekniklerin de denenerek üretim faaliyetlerimizin yürütülmesini sağlamaktır. Aynı zamanda Kurumun diğer bölüm ve birimlerle araştırma ve denemeleri için gerekli olan desteği sağlamak ve döner sermayeye katkı sağlamaktır.

''