PAEM Etik Davranış Kuralları

​​ 

Faaliyetlere Yönelik Etik Davranış Kuralları

 • Hak ve hukuka uyum esastır
 • Ayrımcılık (cinsiyet, dil, din, ırk, mezhep vb.) yapılmaz
 • Özel hayata ve kişisel tercihlere saygı duyulur
 • Faaliyetlerde devamlılık ve güncellik gözetilir
 • İlişkilerde insan sevgisi, nezaket ve saygı esastır
 • Yetki ve sorumluluklar, iş tanımları ve iş dağılımları yoruma açık olmayacak şekilde tutarlı, açık ve yazılıdır
 • Hesap verebilirlik, hesap sorabilirliğin ön koşuludur

Yönetime Yönelik Etik Davranış Kuralları

 • Yönetimde tarafsızlık ilkesi ve adil yaklaşım esastır
 • Kararların tarafsız ve bağımsız alınması sağlanır
 • Faaliyetlerde ve kararlarda katılımcı bir yaklaşım izlenir
 • Çıkar çatışmaları, kişisel ve özel menfaatler önlenir
 • Emek ve bilgi sahibinin haklarına saygı duyulur
 • Başarılı çalışmalar takdir edilir
 • Yöneticiler personele yaptıkları işlerde destek verir ve sorumluluğunu paylaşır
 • Faaliyetlere ve hizmetlere katkı sağlamayan personele ilişkin her türlü yapıcı önlem alınır
 • Meslek taassuplarına zemin hazırlanmaz ve meslek taassubu yapılmaz

Çalışanlara Yönelik Etik Davranış Kuralları

 • Personel kendi sorumluluklarını bilir ve gereğini zamanında hakkıyla yerine getirir
 • Mesai kavramına azami özen gösterilir
 • çalışanlar arasındaki ilişkilerde iyi niyet esastır
 • Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerine güvenir
 • Çalışanlar birbirleriyle işbirliğine ve bilgi paylaşımına açıktır
 • Her kademedeki çalışanın düşüncelerinin ve sorunlarının rahatça söylenebildiği ve dikkate alındığı bir ortam vardır
 • Yöneticiler ve çalışanlar birbirlerini sonuna kadar dinler
 • Çalşaanlar gerektiğinde en üst kademeye ulaşabilir
 • ÇalŞanlara önyargılı yaklaşılmaz ve kendini gösterebilme fırsatı verilir
 • Çalşaanların yanlışlıklarını ve eksikliklerini düzeltmeleri konusunda yapıcı yaklaşım gösterilir
 • Çalışanların eşit şartlarda kişisel/mesleki gelişimi ve eğitimi sağlanır
 • Kariyer gelişiminde ve terfilerde liyakata uyum esastır
 • Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılır
 • Çalışanların performansı ödüllendirilir
 • Çalışanlar kişisel çıkarları için diğer çalışanların zarar göreceği davranışlarda bulunmazlar
 • Personele kurum için değerli ve önemli olduğu hissettirilir
 • Personel sunulan imkanlardan adil bir şekilde yararlandırılır
''