Misyon ve Vizyon

Misyon

Tarla​ bitkilerinde; üreticinin ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak, moleküler biyoteknoloji ve konvansiyonel ıslah yöntemleri kullanılarak yeni çeşitler geliştirmek, tohumluklarını üretmek ve uygulamalı temel ve stratejik araştırmalar yürütmek,enstitüler arasında tarla bitkileri alanında koordinasyonu sağlamak.

Tarımsal Araştırma Politikalarına ve değişen dünya şartlarına uygun olarak ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan en yüksek getiriyi sağlayacak araştırma konularına öncelik vermek, araştırma projelerini çoklu disiplinle, ulusal ve uluslararası üniversiteler, araştırma enstitüleri ve istasyonları ile işbirliği yaparak yürütmek.
Evrensel nitelikte tarımsal bilgi ve teknoloji üreten, geliştirebilen ve yaygınlaştıran araştırmacılar yetiştirmek.
Ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinden farklı türlerde bitki genetik kaynaklarının toplanmasını, muhafazasını ve kullanımını sağlamak.
Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama yöntemlerinin tarımda kullanımını yaygınlaştırmak.
Tahıllar ve baklagiller ile ilgili uluslararası ve ülkesel ıslah materyalinin kalite özelliklerinin tanımlanması amacıyla çalışmalar yapmak.
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılmasını, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu sağlamak.
 
Vizyon
​Ülkemiz tarım alanında faaliyet gösteren üretici, sanayici, ihracatçı ve tüketicilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda uygun çeşitler ve tarımsal teknolojiler geliştirerek sektörel kalkınmaya katkıda bulunmak, ülke tarımına yön verecek ve bu alandaki problemlere çözüm getirecek, yenilikçi, atılımcı, vizyon sahibi araştırmacılar yetiştirmektir.
 
Temel Değerler
  • Güvenilirlik
  • Öncülük ve rehberlik
  • Yenilikçilik
  • Verimlilik
  • Sürdürülebilirlik
  • Güncellik
  • Mesleki uzmanlık
  • Bilimsellik


''