25.8.2014

Yetiştirme Tekniği Bölümü


 Yetiştirme Tekniği Bölümü Tanıtım Sunumu için Lütfen Tıklayınız.​

Misyon :

Bölüm orta Anadolu ve geçit bölgeleri için sürdürülebilir tarım tekniklerini geliştirmekle yükümlüdür.

​Vizyon :

 • Toprak verimliliğini korumak ve geliştirmek (yeşil,kimyasal gübreleme,kompost vb)
 • Canlı ve cansız kaynaklı streslere karşı yetiştirmeci çözümler bulmak (yabancıot, hastalık,kuraklık,soğuk vb)
 • Geliştirilen çeşitlerin farklı yetiştirme şartlarındaki performanslarının testi (verim denemeleri, tohum,gübre, ekim zamanı vb).
 • Farklı yetiştirme sistemlerinin test edilmesi (ekim nöbeti sistemleri)
 • Korumalı ve düşük girdili tarım amaçlarına uygun araştırmalar (azaltılmış ve sıfır toprak işleme)
 • Organik ürün yetiştirme metotları

Tarihçe :

1984 yılına kadar ıslah bölümü içerisinde yapılan yetiştirme araştırmaları bu yıldan sonra ayrı bir bölüm (Yetiştirme Teknikleri-agronomi) altında yürütülmeye başlanmıştır. 1991 yılında bölüm içerisinde birimler (tahıl, yemeklik tane baklagil, yem bitkileri ve çayır mera, endüstri bitkileri ) tahsis edilmiştir. Daha sonra bu birimler fiilen ortadan kalkmıştır.

​YTB çalışmaları ve tarıma katkıları

 • 1926-1960: Ekimin yağışı beklemeden ve ilkbahara kalmadan kuruya yapılması tekniği ile oldukça önemli bir katkı ortaya çıkmıştır. Yatırıma ihtiyaç göstermeyen bu teknikle verimde %40-60 artış elde edilmiştir. Bu tekniğin soğuğa ve kışa dayanıklı çeşitlerle desteklenmesi ile 80-100 kg/da civarlarında olan ortalama buğday verimleri 180-200 kg/da lara ulaşmıştır.
 • 1960-1980: Bu dönem yetiştirme tekniği araştırma ve çalışmaları verimde artışa ve bizce en önemlisi tarıma dayalı gübre, ilaç ve makine sanayindeki büyüme ve gelişmeleri desteklemiştir.
 • Böylece kullanılan girdilerle (gübre, ilaç ) verimler 220-250 kg/da seviyelerine ulaşmıştır. Verimdeki artış kullanılan girdi maliyetleri ile mukayese edilirse artışın net ve pozitif bir artış olmadığı görülebilir. Ancak diğer sanayilere etkileri ve toplam ekonomi üzerindeki etkileri bakımından olumlu etkiler içerdiği veya içermediği sorgulanabilir.
 • 1981-1995: Bu dönemde Türk tarımını etkileyen iki büyük proje yürütülmüştür. Bunlarda biri ve en önemlisi "nadas alalarının değerlendirilmesi" kısaca NAD, diğeri bu projeden 2 yıl sonra başlatılan Tarımsal araştırma ve yayım projesi, kısaca TYUAP. Bu projelerde bölümümüz özellikle nadas alanlarına ekilecek olan ürünlerin yetiştirmeleri üzerinde çok sayıda araştırma yapmış ve bunları il müdürlükleri yayım servisi ve çiftçilerle yapılan sık toplantılarda dile getirmiştir.
 • Bu projelerle ekim nöbeti uygulamalarının yaygınlaşması ülkemizin hayrına olmuştur. Ancak toprağın daha sık sürümünü içeren bu ekim nöbetleri, nöbetlerden beklenen yararları azaltmıştır. Her ne olursa olsun ekim nöbetleri nadaslı ve tek ürünlü sistemlerden her zaman daha faydalı ve verimli olmuştur. Eğer çiftçinin ürünlerini pazarlama gerçekleştirilmiş olsa idi nadas alanlarına farklı ürünlerin ekimi işine devam edilebilirdi.
 • 1996-2012: 1960 lardan sonra başlayan yaygın pulluk ve diğer sürümlerle toprak karasabanla sürüldüğü dönemde nispeten koruduğu yapısını tümüyle kaybetmiş ve orta Anadolu da yaygın rüzgar ve su erozyonları başlamış, ve bu erozyonlar şehirleri bile tehdit edecek duruma gelmiştir. Su ve sel basmaları, şehirlerin toz bulutu içinde kalmaları çok sık görülen hadiseler haline gelmiş, medya bunları "çöl tozu" olarak ifade etmiştir.
 • 1998 yılında 3 ekim nöbeti sisteminde başladığımız ve 10 yıl çakılı olarak sürdürülen doğrudan ekim nöbeti araştırmaları çok olumlu sonuçlar vermiştir. Nadas buğday sisteminde doğrudan ekim –kimyasal nadas uygulaması kara nadas tan çoğu yıllarda daha fazla verim vermiştir ve organik maddede ve su geçirgenliğinde artışlar elde edilmiştir. Mercimek-buğday sisteminde de doğrudan ekimle elde edilen mercimek ve buğday verimleri geleneksel sürümlü sistemle aynı bazen daha yüksek verimler vermiştir. Büyük alanlarda demonstrasyon ekimleri yapılmış ve tarla günlerinde çiftçilere ve katılımcılara gösterilmiştir. Bakanlığımız da bu konuya büyük önem atfetmekte ve mibzer desteğinde bulunmaktadır. Bölgede önder çiftçilere bu konuda her türlü teknik desteğimiz sürmektedir ve başarılı sonuçlar alınmaktadır

​Mevcut Projeler

-Orta Anadolu'da ekim Nöbeti Araştırmaları:

 • Kıraç tarlada ikili ekim nöbeti araştırmaları (9 ekim nöbeti)
 • Kıraç tarlada dörtlü ekim nöbeti araştırmaları (5 ekim nöbeti)
 • Yarı taban tarlada ikili ekim nöbetleri (9 ekim nöbeti)
 • Yarı taban tarlada dörtlü ekim nöbeti (5 ekim nöbeti)
-Korumalı Tarım Sisteminin Kırıkkale ilinde Yaygınlaştırılması- 2012-2015
-Ankara Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Organik Tarımdaki Performanslarının Belirlenmesi-2012-2017

''