25.8.2014

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama

​Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA)  Bölümü ilk defa Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesinde1996 yılında bir merkez olarak faaliyete geçmiştir. Merkezin kuruluşu 5 Temmuz 1993 tarih ve 21628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren "Genetik Çeşitliliğin Yerinde Muhafazası Projesi (GEF Hibe No:28632-TU)"  kapsamında sağlanan kaynakla gerçekleştirilmiştir.  Başlangıçta merkezin bir enstitü olarak yapılandırılması planlanmış ancak ilerleyen tarihlerde bu birimin Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsüne (TARM) bir bölüm olarak bağlanması 18/01/2000 tarihli Makam  oluru ile kararlaştırılmıştır.  Bölümde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama faaliyetlerini yürütmek üzere   donanım ve yazılım altyapısı tamamlanmış olup genel bütçe imkanları ve yürütülen projelerden sağlanan kaynaklarla bu altyapı güncel tutulmaya  çalışılmaktadır.   Ayrıca bölümdeki NOAA uydu alıcı istasyonundan günlük olarak alınan görüntüler ile bitki indeksi (NDVI) haritaları oluşturulmaktadır.

CBS ve UA Bölümünde  tarımsal  konularda araştırma  ve model geliştirme bazlı çalışmalar sürdürülmektedir. Bitki, toprak, su ve diğer doğal kaynakların etkin bir şekilde yönetimi ve kullanılması merkezin en önemli hedefleri arasındadır.  Bu bağlamda belli başlı çalışma konuları; ürün verim ve alan tahminleri, kuraklık ve iklim değişikliğinin tarıma etkilerinin CBS ve UA yöntemleri ile incelenmesi, tarımsal ekolojik bölgeler ve ürünlerin optimum yetişme alanlarına ait haritaların oluşturulması, Çayır –meraların sınıflanması, model geliştirme çalışmaları (örn. bitki hastalık, zararlıları, sel, kuraklık ve don gibi olaylarla ilgili olarak  izleme ve erken uyarı modelleri, zeytin ağacı sayımı, fındık alanı belirleme vb.) ve  eğitim çalışmaları olarak sıralanabilir. Ayrıca ihtiyaç duyulan veri tabanlarını tamamlamak ve bunları güncel tutmak bu verileri veri tabanı mantığı ile düzenlemek ve  ilgili yazılımlar ile web üzerinden kullanıma açmak bölümün hedefleri arasındadır

Coğrafi Bilgi Sistemleri 2016 yılı tanıtım sunumu için lütfen tıklayınız..


Çalışma Konuları

 • Agroekolojik zonların ve ürün uygunluk alanlarının belirlenmesi 
 • Ürün ekim alanları ve verim tahminleri
 • Mera envanterlerinin CBS ve UA yöntemleri ile oluşturulması
 • Ekocoğrafik ve sosyoekonomik/etnobotanik çalışmalar için veri tabanları oluşturmak
 • Gen kaynaklarının haritalanması, veri tabanlarının oluşturulması
 • Arazi örtüsü, arazi kullanımının belirlenmesi
 • Su kirliliğinin ve çevre kirliliğinin CBS ve UA yöntemleri ile belirlenmesi
 • Hassas tarım yöntemlerinin araştırılması
 • Erozyon risk haritalarının oluşturulması
 • Ürün desteklerinin kontrolünde CBS ve UA yöntemlerinin kullanımı
 • Erken uyarı sistemleri ile bitki koruma çalışmalarında CBS ve UA teknikleri kullanılması

Verim Tahmini

Tarımsal ve Zirai Meteoroloji Haritaları

 • Bitki Soğuğa ve Sıcağa Dayanıklılık

 • Referans Toplam Buharlaşma (ETo)

 • Tarımsal Haritalar

Online Haritalar
TÜBİTAK Pro​​​​​jeleri

​Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi (KAMAG / 1007) 

​​Türkiye’de Tarımsal Ekolojik Bölgelerin ve Ürünlerin Potansiyel Uygunluk Alanlarının Belirlenmesi Projesi (KAMAG/1007)
Türkiye’nin  İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi  Projesi 

​​Orta Anadolu Bölgesinde Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Yönetmeliği (Axis 2) ile  Uyumlu Olarak Sürdürülebilir Mera Yönetim Metotlarının Geliştirilmesi Projesi 
Fındık Alanlarının Uzaktan Algılama ile Tespit Edilmesinde Arazi Topoğrafyasının Etkisinin İncelenmesi ve Alternatif Tarım Ürünlerine Uygunluğunun Belirlenmesi Ürün - Verim Tahminleri ve Ürün Gelişiminin izlenmesi Projesi 
Balıkesir-Burhaniye'de Zeytin Yetiştirilen Alanların Belirlenmesi ve Zeytin Veri Tabanı Oluşturulması" Pilot Projesi 
''