Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı

​Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı ile sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla sulama sistemlerinin planlanması, işletilmesi ve yönetimi için uygun teknolojilerin kullanılması ile  sulu tarımda performansının artırılması, su kullanım etkinliğinin geliştirilmesi, tuzlu ve sodyumlu topraklar başta olmak üzere toprakların ıslah edilerek tarıma kazandırılması, ekonomik ıslah teknolojilerinin belirlenip geliştirilmesi, tuzlu ve alkali topraklarda bitki adaptasyonu ve tuzcul bitkilerin belirlenmesi, sulanan tarım arazilerinde toprakta istenilen tuz dengesini sağlamak amacıyla ekonomik iyileştirme yöntemlerinin belirlenmesi, sulama ve drenaj sistemlerinin optimizasyonu, sulanan arazilerde ıslaklık ve tuzluluk riskinin azaltılmasına yönelik bilgisayar modellerinin geliştirilmesi ve kalibrasyonu, sulama suyu kalitesine bağlı olarak en uygun bitki çeşidinin seçimi ve optimum verim sağlamak amacıyla tarımsal tedbirlerin belirlenmesi, sulama suyu olarak evsel, endüstriyel ve atık suların kalitesini ve kullanılabilirlik derecelerini saptanması, su kalitesi ve sulama suyu kaynaklarının envanteri ile düşük kaliteli suların sulama amaçlı kullanımının belirlenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ile hem kıt kaynaklarımızın rasyonel kullanılması hem de çevreye duyarlı enerji verimliliği sistemlerinin yaygınlaştırılması ve alternatiflerinin geliştirilmesi, kısıtlı su kaynağı kullanımında uygun teknik ve metotların belirlenmesi konularında araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.​

GEÇMİŞ YILLARDA YAPILAN ANA PROJELER         

AÇIK SU YÜZEYİ BAHARLAŞMASININ SULAMA PROĞRAMLARININ OLUŞTURULMASINDA KULLANILMASI

ALÇI BLOKLARI,TANSİYOMETRE VE NÖTRONMETRENİN SULAMA ZAMANININ BELİRLENMESİNDE KULLANILMA OLANAKLARINN ARAŞTIRILMASI

BİTKİ SU TÜKETİMİNİN SAPTANMASI

BLANEY-CRIDDLE EŞİTLİĞİNİN BİR NOKTADA DENEYSEL OLARAK BULUNMUŞ K. DEGERİ İLE KULLANILABİLECEGİ SINIRLARIN BELİRLENMESİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

ÇEŞİTLİ ETKENLERLE KİRLENEN SULAMA SULARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİNE VE BİTKİ VERİMİNE ETKİSİ

FİZİKSEL VE KİMYASAL ETKENLERLE KÜLTÜREL İŞLEMLERİN TOPRAĞIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

SIZDIRMA SULAMA YÖNETİMİ İLE SULAMALARDA PROJELEME KRİTERLERİ VE SİSTEM PLANLAMASI

SU VERİMLİLİK İLİŞKİLERİ (435-1)

SULAMA SEBEKESİNDE SULAMA RANDIMANLARININ SAPTANMASI

SU-VERİM İLİŞKİLERİ

YAĞMURLAMA VE YÜZEY SULAMA


''