Yardımcı Teknik Birimler

Proje Koordinatörlüğü

Program Değerlendirme Toplantıları'nda görüşülecek tüm dokümanların ilgili komite toplantıları öncesinde değerlendirilmelerinin yapılması, yeni görüşülecek projelerin Toprak-Su Araştırma Fırsat Alanlarından başlanarak; gerekçe, amaç, materyal ve metot yönünden detaylı kontrolünün yapılması, eksiklerinin giderilmesi, yol gösterilmesi, komite ve grup toplantıları'nda görüşülüp kabul edilip Araştırma Tavsiye Kurulu'ndan geçen projelerin yürütülmesi aşamasında da raportör olarak görev yapılması, deneme yerindeki kontrolünün yapılması ve gerekli raporun oluşturulup İdare'ye sunulması konularında faaliyet göstermektedir.​

Araştırma Komite Sekreterliği

Enstitü çalışmalarının daha etkili, koordineli yürütülmesini sağlamak amacı ile oluşturulan araştırma komitelerinde sekreterya görevini yaparak, enstitü programında yer alan projelerin yürütülmesini izlemek, devam eden ve tamamlanan araştırmalara ait yıllık sonuçları ve sonuç raporlarının yayınlanıp yayınlanmama kararlarını, program değerlendirme toplantılarına götürülecek problem ve önerileri, araştırma komitesine sunulan yeni projeler ile ilgili alınan kararları, vb. gibi komite tarafından alınan tüm kararların kayıtlarını tutmak ve takip etmek amacı ile oluşturulan bir birimdir.​

Kalite Yönetimi Sistemi

Enstitümüz Kalite Yönetim Sistemi; Kalite Yönetimi, İç Kontrol Sistemi ve EFQM Mükemmellik Modelinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla oluşturulmuş olup kalite anlayışının Enstitünün tüm bölüm ve birimlerine yerleşmesinden sorumludur.

Kalite Yönetimi, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsünde kalite bilincinin oluşturularak, kontrollü çalışmada sürekliliğin sağlanması amacı ile çalışmalarına başlamıştır. Kalite Yönetimi, TS ISO EN/IEC 17025 " Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar" standartı gereğince kurulmuş ve yönetilmektedir. Kalite Yönetimi bu standartın gereği tüm kalite dokümanlarının hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesinden sorumludur.

 Bakanlığının toprak su ve bitki analizlerinde referans olarak kabul ettiği laboratuarlara sahip Enstitümüz 27 Haziran 2010 tarihinde TS ISO EN/IEC 17025 standartına göre AB-0299 akreditasyon numarasıyla kimyasal gübrelerde NPK analizlerinde akredite olmuştur. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde, kimyevi gübreler konusunda,  akredite olan ilk laboratuardır.

2014 yılında kapsam yenileme ve genişletme çerçevesinde kimyasal gübre analiz laboratuarı yanında diğer beş laboratuar için de akreditasyon başvurusu yapılmış ve denetimler sonucu 09 Ekim 2014 tarihinde AB-0299-T akreditasyon  numarasıyla bütün laboratuarlar akreditasyon kapsamına alınmıştır.

İç kontrol Sistemi Birimi, Türkiye'de kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve buna ilişkin ikincil mevzuata uygun olarak İç Kontrol Sisteminin kurulması gerekliliği kapsamında; T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde 28.02.2011 tarihinde başlatılan"İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Projesi"  27.05.2011 tarihinde tamamlanmıştır. 

Bu proje ile birlikte tüm alt birimlerin işleyiş biçimi, organizasyon şemaları, süreçleri, yürütülen faaliyetleri, iş tanımı ve gerekleri belgeleri, iş akış şemaları, riskleri, kontrol stratejileri, bilgi ve iletişim süreçleri, izleme ve değerlendirme mekanizmaları tanımlanmış, yazılı hale getirilmiş ve dökümante edilerek standartlaştırılmıştır.

Böylece, enstitü tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin doğru, hızlı, etkili, verimli ve tutumlu bir yapıda, sürekli daha kaliteliyi arama, iyileştirme ve geliştirme anlayışı ile sürdürülmesi hedeflenmiştir.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğini uygulamak amacıyla Enstitümüzdeki çalışmalar Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı Rehberliğinde İç Kontrol Sistemi Birimi tarafından yürütülmektedir. 2014 yılı içerisinde Enstitümüzde oluşturulan bir ekiple birlikte süreç yönetim sitemi, iş tanımları ve gerekleri gözden geçirilmiş sistemin daha etkili ve verimli çalışmasını sağlayacak revizyonlar gerçekleştirilmiştir.  Enstitümüzde İç Kontrol Sisteminin Enstitümüzdeki etkenliğini ölçmek, performansını analiz etmek, çalışanların memnuniyetini ölçmek amacıyla belli periyotlarla anketler yapılarak iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

EFQM Mükemmellik Modeli, Enstitümüz 2014 yılında tüm birimleri ile uluslar arası standartlarda bir enstitü olabilmek amacıyla, kalite yönetim sistemine, klasik anlamda yönetim anlayışı yerine tüm paydaşların ihtiyaçlarını ve memnuniyetini dikkate alan modern yönetim anlayışını benimseyen EFQM (European Foundation for Quality Management) Mükemmellik Modelini dahil etmiştir.

KALDER (Kalite Derneği) ile iyi niyet belgesi imzalandıktan sonra model kapsamında gerekli eğitimler alınmış, özdeğerlendirme yapılarak Kurumun artı ve eksi yönleri belirlenmiştir. Böylece iyileştirmeye açık alanlar tanımlanmış, bunlar arasından önceliklendirme yapılarak üç konuda proje hazırlanmış ve kararlılık başvurusu yapılarak KALDER'e sunulmuştur. Yapılan saha denetimi sonucunda Kurumumuz Kasım 2014 tarihinde Kararlılık Belgesini almıştır.​

Kalite Politikamız

Enstitümüzün vizyonu doğrultusunda araştırma, laboratuvar, eğitim ve her türlü müşteri hizmetlerinin kalite ve standardının sağlanması; yasalar ve ulusal / uluslararası standartlar doğrultusunda; Üst Yönetimin sorumluluğu ve güvencesindedir.

Enstitü Üst Yönetimi, personelin eğitim ve teknik ihtiyaçlarını karşılayarak, günün koşullarına, Bakanlığın misyon ve vizyonuna uygun, müşteri memnuniyetini artıracak düzenlemelerle, hizmetlerin kalite standardının, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek ve sürdürülebilir olmasını hedeflemektedir.

Enstitü laboratuvar çalışanları, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardının gerekleri doğrultusunda müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt eden, kalite dokümantasyon sistemini öğrenen, gerekli politika ve prosedürleri çalışmaları esnasında uygulayan bir anlayışla hizmet vermektedir.

Enstitü Üst Yönetimi; gizlilik, tarafsızlık, güvenirlilik ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak, sürekli gelişen ve değişen güncel teknolojilerin kullanılmasını sağlayarak, İç Kontrol Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve bunların hepsini tek çatı altında toplayan EFQM Mükemmellik Modeli ile birlikte Kalite Yönetim Sistemlerini bütünleşik olarak, etkin bir şekilde yöneterek sürekli iyileştirip geliştirilecektir. 


 

 

 

 

 

 

Dış Destekli Projeler Birimi

Enstitü'de yürütülen dış destekli tüm projelerin yürütülmesi sürecinin ve gerekli raporlarının zamanında hazırlanması, takibi, gerekli toplantıların organize edilerek, katılımcıların ve ilgili Koordinatörün  bilgilendirilmesi, Enstitü'yü temsilen yapılacak toplantılara katılım sonrası rapor hazırlanması ve ilgili koordinatöre teslim edilmesi, bu faaliyetlerinin çok ötesinde Enstitü'yü ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek yeni ve ses getirici proje fikirleri üretilmesi ve hazırlanması, bu birim altında yürütülecek olan faaliyetler ile ilgili yıllık eylem planının hazırlanması ve bu planın uygulanması konularında faaliyet göstermektedir.​

Hizmetiçi Eğitim Birimi

Enstitü'ye yeni gelen tüm elemanlar ile en az geriye doğru 5 yıl içerisinde hiç proje yapmamış teknik personelin eğitim programının hazırlanması ve takviminin oluşturulması, sürecin tamamlanması ve verilecek eğitimleri yapacak eğitimcilerin belirlenmesi, her bir konunun uygun periyot ile hazırlanması, eğitim çalışmasında eğitim alan kişilerin uzmanlaştıkları alanla ilgili en az 1 seminer sunmaları ile sonlandırılması ve sonuçta "Eğitim Sertifikasının hazırlanması birimin sorumluluğundadır.​

Eğitim ve Yayım Bölümü

​Toprak Su araştırmaları konularında araştırmacı, yayımcı eğitimlerinin planlanması ve yürütülmesi, toprak ve su kaynakları konularında kongre, seminer, sempozyum, panel vb. gibi bilimsel toplantı organizasyonlarının yapılması, araştırma sonuçlarının kullanıcılara ulaştırılması amacıyla broşür, teknik yayın ve el kitaplarının hazırlanması ve dağıtımı, araştırma sonuçlarının yayın hazırlığı, basımı ve yayımlanmasının gerçekleştirilmesi, kütüphane hizmetlerinin sağlanması, Türkiye genelinde düzenlenen tarım fuarlarına Enstitü katılımının sağlanması ve Enstitü üretim materyallerinin (Mikrobiyal Gübre, Çabuk Tarla Testi, Tansiyometre) üretici, sanayici ve özel sektöre tanıtılması, üniversitelerin ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden stajyer öğrencilere her yıl düzenli olarak laboratuvar eğitimlerinin düzenlenmesi konularında faaliyetler yürütülmektedir.​

Sarayköy Araştırma ve Uygulama İstasyonu

Enstitümüz Üretim ve İşletme Bölümüne bağlı istasyonumuz 98,3 dekarlık bir alan içerisinde araştırma ve uygulama projelerinin bir kısmının yürütüldüğü, proje sonuçlarının çeşitli demonstrasyonlar ve tarla günleri ile çiftçilere aktarıldığı uygulamalı araştırma ortamıdır. Ankara'ya 30 km uzaklıkta, Ankara-İstanbul Karayolu'nun sol tarafında ve Ova Çayı'nın kenarında yer almaktadır.

Araştırma ve uygulama istasyonunda 30 dekar meyvelik tesisi mevcuttur. Kiraz, vişne, erik, elma, kayısı, ayva, badem gibi pek çok meyve çeşidi bulunmaktadır. İstasyon arazisinin denemeler dışında kalan kısmı yöre çiftçilerine özellikle sulu tarım konusunda önderlik edebilmesi amacıyla buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, şekerpancarı ve yem bitkileri üretiminde kullanılmaktadır.

İstasyon içerisinde bulunan 650 adet yarı bodur meyve ağaçlarının ayrıca 13 dekar alanda yeni kurulacak meyveliğin sulanması için ve istasyon içerisinde kurulacak araştırma projelerine ait damla sulama denemelerinin su ihtiyacını karşılamak üzere 100 tonluk su deposu kurulmuştur.

Yüksek verimli ve yöreye uygun tohum çeşitleri üretimde kullanılmakta ve yörede yaygınlaştırılmasında katkıda bulunulmaktadır. İstasyonda, araştırma ve üretim sonuçlarını göstermek, çiftçilerin sorunlarını öğrenmek, çözüm geliştirmek ve bilgi aktarmak amacı ile Tarla Günleri düzenlenmektedir. Tarla Günleri dışında İstasyon, yöre çiftçileri tarafından ziyaret edilmekte; gübre ve gübreleme, sulama, meyvelik tesisi, tohum temini ve bitki hastalıkları gibi çeşitli konulardaki sorularına ve sorunlarına çözüm üretilmektedir.

''